Klicka här för mer detaljerad tidslinje. Du kan även läsa om tidplanen längre ner på denna sida.

Stångby

Stångby är en av de orter i Lunds kommun som vid sidan av staden planeras att växa mest. Kommunen arbetar för hållbar utveckling och Stångby har hög potential med sitt läge och miljövänliga kommunikationsmöjligheter.

En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Stångby antogs 2002 och konkretiserade en långsiktig utbyggnad av Stångby. I första hand under de första 10 – 20 åren men det fanns också en utblick mot ett längre perspektiv.

I inledningen till FÖP:en beskrevs det framtida Stångby så här: Det goda stationssamhället Stångby ska vara ett fristående samhälle, med närhet till Lund och ett attraktivt boende med egen identitet. Det ger förutsättningar för minskat bilberoende och karaktäriseras av gångavstånd till tåget och till handel och service.

Mer om den fördjupade översiktsplanen

Ställ din fråga eller lämna en kommentar kring Stångbys utveckling via vår e-tjänst.

Nyhetsbrevet Stångbyinfo

Ta del av den senaste informationen angående Stångbys utveckling. Nyhetsbrevet Stångbyinfo skickas ut minst tre gånger om året och lyfter aktuella händelser och projekt.

Registrera dig som prenumerant 

Genom att ange din e-postadress uppfattar vi det som att du har du samtyckt till att vi behandlar den i syfte att skicka ut nyhetsbrevet. Du kan närsomhelst avanmäla dig från nyhetsbrevet, det vill säga ta tillbaka ditt samtycke, genom att klicka på avanmälningslänken i det samma. Läs mer om hur Lunds kommun behandlar dina personuppgifter på www.lund.se/gdpr.

Från planering till genomförande

Detaljplanen Stångby Väster II

Detaljplanen möjliggör ny bostadsbebyggelse. Det är även planerat för mellan- och högstadieskola, förskola, en stor park, närservice och dagvattenanläggning som är tänkt tjäna hela Stångbys befolkning. Detaljplanen för Stångby 5:28 (Stångby Väster II), vann laga kraft sommaren 2017 och har nu kommit till utförandeskedet. 

Utbyggnaden sker i etapper. Den största delen mark säljs till byggherrar och en del mark är reserverad för fribyggartomter. Fribyggartomterna kommer att släppas för försäljning först i slutet av byggtiden.

Bygginformation om Stångby Väster 

Planbeskrivning
Plankarta med planbestammelser
Illustrationsplan

Stångby Öster II

Planområdet för detaljplan Vallkärratorn 8:8 ligger öster om järnvägsspåret och berör även stationsområdet.

Detaljplanen innehåller bland annat ett torg med livsmedelsbutik och andra lokaler. Det planeras även för distriktssköterskemottagning, en lågstadieskola, förskola, park och nästan 900 nya bostäder, både flerbostadshus och enbostadshus.

Planen gör det även möjligt att flytta tågstationen norrut så att den ligger mellan det gamla stationshuset på västra sidan och det nya torget på östra sidan. 

Aktuella handlingar för detaljplanen Stångby Öster II

Stångby söder

Planområdet för detaljplan Vallkärratorn 8:18 ligger söder om Örtoftavägen och berör bland annat den före detta Stångbyanstaltens tomt. 

I detaljplanen föreslås en småskalig och varierad bostadsbebyggelse med cirka 320 nya bostäder. Den nya bebyggelsen ska ha trädgårds- och småstadens karaktär och bidra till ett samhälle där gångavstånd till tåg, handel och service skapar förutsättningar för minskat bilberoende. Planen innebär också att det byggs en förskola för åtta avdelningar, ett grupp-/vårdboende samt en park med damm för fördröjning och rening av dagvatten.

Aktuella handlingar för detaljplanen Vallkärratorn 8:18

En preliminär tidplan

2015-2018

Prästängskolan är klar.
Flera dialogsatsningar kring Stångbys utveckling.
Samråd för detaljplan Stångby Öster II.
Samråd för Stångby Söder. 
Detaljplanen för Stångby Väster II vann laga kraft.
Arkeologiska utgrävningar påbörjades.
Idrottshall vid Prästängsskolan står klar.
Slutundersökning av arkeologiska utgrävningar.


2019

Park med dagvatten och pumpstation börjar anläggas.
Gatustruktur börjar anläggas inom Stångby Väster II.
Granskning för Stångby Söder.
Granskning för detaljplanen Stångby Öster II. 
Utredning av förutsättningarna för höghastighetståg

2020

Detaljplanen för Stångby Söder antas.
Detaljplanen för Stångby Söder vinner laga kraft.
Detaljplanen för Stångby Öster II vinner laga kraft.
Detaljplanen för Stångby Öster II antas.

2021

Bostadskvarter inom Stångby Väster II påbörjas.
Gatustrukturen börjar anläggas inom Stångby Söder.

2022

Bostadskvarter inom Stångby Söder påbörjas.
Gatustrukturen börjar anläggas inom Stångby Öster II.
Förskola vid Drabantvägen påbörjas

2023

Bostadskvarter på Stångby Öster påbörjas
Torgplats i anslutning till centrala skolan börjar anläggas.

2024

Centrala skolan åk 7 - 9 inklusive bibliotek börjar byggas. 
Förskola vid Drabantvägen står klar

2025-

Stationsområdet förnyas.
Östra skolan F-3 påbörjas.
Förutsättningar klara för etablering av livsmedelsbutik och annan service vid stationsområdet.
Östra skolan står klar.
Äldreboendet står klart.
Fortsatt utveckling med nya bostäder.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/stangby

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se