Stångby

Stångby är en av de orter i Lunds kommun som vid sidan av staden planeras att växa mest. Kommunen arbetar för hållbar utveckling och Stångby har hög potential med sitt läge och miljövänliga kommunikationsmöjligheter.

Håll dig uppdaterad

Ta del av den senaste informationen angående Stångbys utveckling. Nyhetsbrevet Stångbyinfo skickas ut minst tre gånger om året och lyfter aktuella händelser och projekt.

Registrera dig som prenumerant 

Genom att ange din e-postadress uppfattar vi det som att du har samtyckt till att vi behandlar den i syfte att skicka ut nyhetsbrevet. Du kan närsomhelst avanmäla dig från nyhetsbrevet, det vill säga ta tillbaka ditt samtycke, genom att klicka på avanmälningslänken i det samma. Läs mer om hur Lunds kommun behandlar dina personuppgifter på www.lund.se/gdpr.

Vi uppdaterar kontinuerligt information om byggarbetet i nordvästra Stångby.
Aktuell bygginformation  

Möjligheten att besöka oss på Påplatskontoret upphörde hösten 2018. 

Snabbfakta om Stångby

Är du nyfiken på att veta mer om Stångby? Hur många bor här, vad kan man göra på fritiden?

Upptäck Stångby

Från planering till genomförande

En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Stångby antogs 2002 och konkretiserade en långsiktig utbyggnad av Stångby. I inledningen till FÖP:en beskrevs det framtida Stångby så här: Det goda stationssamhället Stångby ska vara ett fristående samhälle, med närhet till Lund och ett attraktivt boende med egen identitet. Det ger förutsättningar för minskat bilberoende och karaktäriseras av gångavstånd till tåget och till handel och service.

Mer om den fördjupade översiktsplanen

Detaljplanen Stångby Väster II

Detaljplanen möjliggör ny bostadsbebyggelse. Det är även planerat för mellan- och högstadieskola, förskola, en stor park, närservice och dagvattenanläggning som är tänkt tjäna hela Stångbys befolkning. Detaljplanen för Stångby 5:28 (Stångby Väster II), vann laga kraft sommaren 2017 och har nu kommit till utförandeskedet. 

Utbyggnaden sker i etapper. Den största delen mark säljs till byggherrar och en del mark är reserverad för fribyggartomter. Fribyggartomterna kommer att släppas för försäljning först i slutet av byggtiden.

Bygginformation om Stångby Väster 

Planbeskrivning
Plankarta med planbestammelser
Illustrationsplan

Stångby Öster II

Planområdet för detaljplan Vallkärratorn 8:8 ligger öster om järnvägsspåret och berör även stationsområdet. Preliminärt antas planen under 2021.

Detaljplanen innehåller bland annat ett torg med livsmedelsbutik och andra lokaler. Det planeras även för distriktssköterskemottagning, en lågstadieskola, förskola, park och nästan 900 nya bostäder, både flerbostadshus och enbostadshus.

Planen gör det även möjligt att flytta tågstationen norrut så att den ligger mellan det gamla stationshuset på västra sidan och det nya torget på östra sidan. 
Aktuella handlingar för detaljplanen Stångby Öster II

Stångby söder

Planområdet för detaljplan Vallkärratorn 8:18 ligger söder om Örtoftavägen och berör bland annat den före detta Stångbyanstaltens tomt. Preliminärt antas planen vinter 2020.

I detaljplanen föreslås en småskalig och varierad bostadsbebyggelse med cirka 320 nya bostäder. Den nya bebyggelsen ska ha trädgårds- och småstadens karaktär och bidra till ett samhälle där gångavstånd till tåg, handel och service skapar förutsättningar för minskat bilberoende. Planen innebär också att det byggs en förskola för åtta avdelningar, ett grupp-/vårdboende samt en park med damm för fördröjning och rening av dagvatten. 
Aktuella handlingar för detaljplanen Vallkärratorn 8:18

Kulturmiljö i Stångby

Stångby är inventerat och det har tagits fram ett kulturmiljöunderlag. Resultatet av inventeringen är en del av planeringsunderlaget för utvecklingen av Stångby. Kulturmiljöunderlaget sammanfattar och tydliggör kulturmiljövärdena i Stångby stationssamhälle och omgivande landskap. 

Syftet med kulturmiljöunderlaget ska också att öka kunskapen om kulturmiljön i Stångby stationssamhälle inför den planerade expansionen och ge kunskap om ortens historia och hur denna kommer till uttryck i den fysiska miljön.

Mer om kommunens kulturmiljö och länk till rapporten om Stångby

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/stangby