Följ bygget steg för steg!

Här kommer du steg för steg att kunna följa bygget av nya Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet!

Lägesrapport 11 september 2020

En hög av tegel tornar nu upp sig mot himlen, i väntan på att krossas och användas som fyllnadsmaterial i skolans grönytor.

Just nu sker den sista rivningen på byggarbetsplatsen för Heddagymnasiet och nya Svaneskolan. Det är Svaneskolans byggnad A som försvinner. På marken ligger högar av olika material. Allt sorteras direkt och skickas sedan i väg för återvinning. Något som går att återanvända på plats är teglet – vilket kommer att leda till miljövinster. Läs mer via länken nedan!

Läs mer om hur teglet återanvänds

Tidskapsel Hedda/Svane

Lägesrapport 9 september 2020

I samband med dagens ceremoni, som markerade startskottet på bygget, fick elever på Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet chans att besöka arbetsplatsen och ställa frågor om det som händer. Samtliga klasser lämnade också hälsningar till eftervärlden i form av en tidskapsel. På bilden ovan försluts betongröret med tidskapslarna för att sedan transporteras bort till en tillfällig förvaringsplats i väntan på att skolan står klar. Förhoppningsvis kommer några av eleverna att vara med när kapseln öppnas igen år 2070!

Läs nyhetsartikeln om ceremonin
Film: Så här byggs den nya skolan!

Hedda/Svane byggarbetsplats

Lägesrapport 28 augusti 2020

De första gjutformarna är på plats och börjar fyllas med betong. Visste du att de avlånga bottenplattorna kallas för "sulor" på byggspråk?

Rivning Svaneskolan

Lägesrapport 21 augusti 2020

Förutom matsalen återstår nu bara rivningsmassor av den gamla Svaneskolan samt en del av den byggnad som vetter mot Möllegatan. I den delen av fastigheten kommer det så småningom att anläggas en grönyta, som förhoppningsvis blir till glädje både för elever och andra Lundabor. 

Rivning av Svaneskolan, gamla byggnad D

Lägesrapport 4 augusti 2020

Under juni och juli har arbetena pågått för fullt. Förutom sanering och rivning av de gamla skolbyggnaderna har det bland annat grävts ner nya ledningar och rör för vatten och avlopp, fällts träd och marken packats för att inom kort börja med grunden till den huskropp som byggs närmast matsalen. Dessa schakt- och grundläggningsarbeten inleds denna vecka. En ny stor grind har också kommit på plats.

Arbetet har hittills flutit på enligt tidtabell – även om det dykt upp några överraskningar. Det visade sig bland annat att byggnaderna behövde en mer omfattande sanering än beräknat, vilket inte är ovanligt i den här typen av projekt. En annan överraskning låg under marken, där det upptäcktes en del av grunden till matsalen och den gamla aulan, som inte fanns med på några ritningar.

Grävmaskin som tar ner delar av Svaneskolan i Lund.

Lägesrapport 18 juni 2020:

Saneringen av hus D blev klar något tidigare än beräknat, vilket innebär att vi kan inleda rivningen redan innan midsommar. Arbetet beräknas pågå till början av september, då vi planerar för att kunna ta "första spadtaget" för de nya skolbyggnaderna vid en ceremoni utanför matsalen, som då kommer att vara den enda del som finns kvar av den gamla skolan. 

 

Svaneskolan innan rivning

Lägesrapport 20 maj 2020:

Vi har nu förberett med dragning av ny fjärrvärme längs Svanevägen. Fjärrvärme ska kopplas in till befintlig matsal så att denna kan vara i bruk under hela projektet samt till nya skolan i ett senare skede.

Efter skolavslutningen påbörjas sanering och demontering av Svaneskolan. Detta skede i projektet innebär mycket trafik och höga ljudnivåer. Delar av skolan ska återanvändas för att nyttjas i andra delar av kommunen.

Svaneskolan

8 april 2020:

För första gången genomförde Lunds kommun en gemensam inventeringsrond i stor grupp med bland annat representanter för serviceförvaltningen, Skanska och Lunds Tekniska Högskola. Gruppens uppgift var att undersöka hur mycket av det befintliga materialet som skulle kunna sparas och återanvändas, kunskaper som framför allt kommer att kunna användas i andra, framtida rivningar. En nöt att knäcka blir i så fall hur man bäst lagrar och förvarar större mängder material i väntan på att de kan användas någon annanstans.   

Kontraktskrivning med Skanska

5 december 2019:

Lunds kommun tecknar, genom Servicenämnden, avtal med SKanska Sverige om att bygga Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan. 

Upphandlingen av byggentreprenör är gjord som samverkansentreprenad, även kallat partnering. Modellen innebär att beställaren och entreprenören i högre utsträckning kommer att arbeta tillsammans under projektets gång.

- Ambitionen är att partneringsamarbetet med Skanska ska innebära bättre ekonomi och högre kvalitet i projektet, att vi får en tryggare byggprocess, bättre uppföljning och kontroll. Därmed ökar också förutsättningarna att bli klara i tid och att vi alla blir nöjda och stolta med slutresultatet, konstaterar servicedirektör Pål Svensson.

4 december 2019:

Kommunstyrelsen beslutar att Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan ska samlokaliseras i den nya skola som ska byggas där Svaneskolan idag är placerad. Under tiden ska Svaneskolan placeras på Parkskolan. Totalkostnaden för projektet är 726 miljoner kronor i 2019 års prisnivå. 

- Det känns bra att vi nu har kommit fram till ett beslut som gör att vi kan beställa byggnationen av Hedda Anderssongymnasiet och att vi också har en lösning för Svaneskolan. Det har varit en lång process och det känns betryggande att elever, medarbetare och vårdnadshavare nu vet vad som kommer gälla framöver, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd med ansvar för fastigheter.

18 november 2019:

Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagandet av detaljplanen för Pastor Svane 1, där Hedda Anderssongymnasiet ska byggas. Enligt domen har Lunds kommun genomfört planprocessen på ett formellt korrekt sätt och gjort en rimlig avvägning mellan enskilda och allmänna intressen.

Detaljplanen, som syftar till att pröva lämpligheten att uppföra en ny skola, antogs av kommunfullmäktige i Lund i mars 2019.

26 september 2019:

Kommunfullmäktige beslutar att Hedda Anderssongymnasiet ska byggas på Svaneskolans tomt för en maximal kostnad på 750 miljoner kronor. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta beslut om placering av Svaneskolan.

- Det är bra att vi nu har ett politiskt beslut att bygga Hedda Anderssongymnasiet i enlighet med de planer som tagits fram och som är väl underbyggda. Nu ska vi fokusera på att hitta en långsiktig och hållbar placering för Svaneskolan. Högstadietiden är en skör tid i en ung människas liv där en lugn och trygg skolgång är avgörande.  Vårt absoluta fokus är att göra det så bra som möjligt för våra elever och medarbetare, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör.

4 juni 2019:

Utredningen om alternativa lösningar och finansiering av Hedda Anderssongymnasiet är nu färdig och har presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU.

Den har analyserat fem alternativ för gymnasieskolan. Ett av alternativen är den nuvarande inriktningen på skolan, det vill säga byggandet av en helt ny gymnasieskola för 2200 elever på tomten där Svaneskolan har sina lokaler i dag.

De fyra andra alternativen handlar om att bygga skolan i mindre volym, sälja tomten till extern aktör som bygger skolan som Lunds kommun kan hyra, att Lunds kommun bygger skolan och säljer den till extern aktör med hyresavtal samt att undersöka hyresalternativ hos annan fastighetsägare på annan plats än Svaneskolans tomt. Av de hyresalternativ som kommit in är det en placering på Ideon som skulle kunna vara aktuell.

Utredningen inkluderar förutom beskrivningen av de olika alternativen en ekonomisk kalkyl, riskbedömning och en analys av hur en placering av gymnasieskolan på Svaneskolans tomt respektive Ideon skulle påverka stadsutvecklingen.

KSAU kommer att föreslå kommunstyrelsen att fortsätta planeringen för en gymnasieskola på Svaneskolans tomt samtidigt som utredningen kring alternativen fördjupas.

- Processen med Hedda Anderssongymnasiet har pågått under flera år men det är först nu efter den första fasen av projektet när vi har alla bygghandlingar och goda beräkningsgrunder för ekonomin som kommunstyrelsen utifrån sitt ansvarsområde kan bedöma om och hur Hedda Anderssongymnasiet på bästa och mest effektiva sätt kan utvecklas. Det är således först nu förutsättningarna finns för att bedöma alternativa kostnader och möjligheter, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör.

28 mars 2019:

Kommunfullmäktige godkänner detaljplanen för att möjliggöra bygget av en ny skola på Pastor Svane 1, med flera, den tomt där Svaneskolan ligger.

Arkitekttävling Heddagymnasiet

12 april 2018:

Gert Wingårdh presenterar sitt och AART Architects vinnande förslag Tätt tillsammans vid en presskonferens i kommunhuset Kristallen. I bildgalleriet kan du se både de ursprungliga skisserna och två uppdaterade, även hur det kan komma att se ut inomhus i skolans "atrium".

Presskonferens 2 februari 2018

2 februari 2018:

Skanska Sverige tilldelas entreprenaden för att bygga Hedda Anderssongymnasiet.