Nöbbelöv utvecklas

Nu finns det ett förslag till planprogram som visar hur Nöbbelöv på lång sikt kan få flera hundra nya bostäder, bland annat genom att man samlar parkering på ett effektivare sätt och strukturerar grönskan annorlunda. Tillsammans kan det utveckla Nöbbelöv till en stadsdel med mer karaktär och service.

Visionsbild för Nöbbelöv, flygbild snett från sidan

llustration som visar förslaget till planprogram. De vita husen finns inte idag, deras placering och höjd är bara skisser för att visa ungefär hur många nya bostäder och verksamheter det kan bli.

Att området ska göras tätare med mer bostäder är sedan tidigare bestämt i Lunds översiktsplan. Förslaget till planprogram visar hur majoriteten av de nya husen kan ligga längs med Kävlingevägen och Nöbbelövsvägen. Det kommer att finnas plats för både flerfamiljshus, radhus och parhus, men exakt var det ska vara vad är ännu för tidigt att säga något om.

Tanken är att Kävlingevägen och Nöbbelövsvägen ska bli stadsgator så att hastigheten blir lägre och gatorna blir tryggare även för de som går och cyklar.

Förslaget visar också hur tre-fem så kallade mobilitetshus kan byggas på strategiska platser i området. I mobilitetshusen ska det finnas plats för vanlig bilparkering, men också annan service till exempel bilpooler och cykelservice.

Förslaget

Förslaget i sin helhet (PDF, 16 MB)

Förslaget finns också att läsa på kommunhuset Kristallen (Brotorget 1) och på stadsbiblioteket (Sankt Petri kyrkogata 6).

Lämna synpunkter

Sista dag att lämna synpunkter på förslaget är 31 mars, samrådet öppnar den 10 februari.

Lämna synpunkter på förslaget

Om du hellre vill skicka e-post eller brev gör du det till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund. 

Möjlighet att ställa frågor och diskutera

Vi arrangerar ett drop-in-möte, den 3 mars, kl 16-19 på Hubertusgårdens matsal, Spårsnö­gatan 66. Tjänste­personer och förtroendevalda medverkar. Du behöver inte föranmäla dig. 

Tidplan

Efter samrådet startar arbetet med att sammanställa och analysera alla synpunkter. Planprogrammet kommer sedan att bearbetas innan byggnadsnämnden tar slutlig ställning till det, preliminärt tidig sommar eller efter sommaren 2020.

Planprogrammet är ett första steg i det som sedan ska bli flera nya detaljplaner för området, dessa planer uppskattas vara aktuella för samråd tidigast under 2021.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/planeringnobbelov

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se