Mötesforum väster om centralstationen

Precis väster om Lunds centralstation planerar vi för ett nytt mötesforum. Just nu tittar vi på hur platsen och huset kan utformas för att det ska bli bra för så många som möjligt. Först om några år kan det bli aktuellt att börja bygga.

Tanken är att den nya byggnaden ska rymma främst kongress och hotell, men det kan också bli kontor och eventuellt bostäder på platsen. 

Platsen för det nya mötesforumet är där Lunds gamla tingsrätt låg. 

Inget nytt beslut om mötesforum väster om stationen

Byggnadsnämnden valde den 17 juni 2021 att bordlägga ärendet om det nya mötesforumet som varit aktuellt i ett parallellt arkitektuppdrag. Nämnden önskar diskutera de olika förslagen ytterligare innan beslut fattas, preliminärt i augusti. Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut var att gå vidare med ”Hybrid”.

Tre olika arkitektförslag

I ett parallellt arkitektuppdrag har tre kontor har lämnat sina förslag på hur ett nytt mötesforum kan se ut. Som en del i bedömning har vi frågat lundaborna hur de tycker att stadsmiljön påverkas av de olika förslagen. De flesta synpunkterna har kommit in via den enkät som var öppen till och med den 7 maj. Bedömningsgruppen har tagit del av de synpunkter som kom in. 

 


Film med intervjuer och bilder från förslagen

Lund – stad av sten

Flygvy från sydväst som visar förslaget
Illustration: Krook & Tjäder

Lund – stad av sten: Funktionerna grupperas i fem byggnadskroppar, i snarlik storlek som omkringliggande hus. Byggnaderna skapar med sina oregelbundna former flera små torg runt sig där man kan slå sig ned i miljöer där vegetation är lika viktigt som det byggda.

Häfte som beskriver förslaget "Lund - stad av sten" (PDF på kontorets webbplats)

Vi möts på wester!

Flygvy från sydväst som visar förslaget
Illustration: Liljewall & Vilhelm Lauritzen arkitekter

Vi möts på wester!: Förslaget hämtar inspiration från både Klosterkyrkan och Tingsrätten, men översätter deras uttryck i en modern tappning som knyter ihop platsen med det nyare stationsområdet och blir en naturlig del av Lunds stadssilhuett.

Häfte som beskriver förslaget "Vi möts på wester!" (PDF)

Hybrid

Flygvy från sydväst som visar förslaget
Illustration: C.F. Møller Architects

Hybrid: Ett urbant kvarter som inrymmer formella och spontana aktiviteter med rekreativa landskapsrum
i, omkring och på taklandskapet. Levande och varierad arkitektur, som förhåller sig till Lunds stadsmässiga skala och utveckling.

Häfte som beskriver förslaget "Hybrid" (PDF på kontorets webbplats)


Visualisering av arkitektförslagen (ljudlös)

Möjlighet att påverka

Du har kunnat tycka till om de olika förslagen via en webbenkät som var öppen till och med den 7 maj. Bedömningsgruppen har tagit del av synpunkterna och även vad olika specialistkompetenser har tyckt om förslagen.  

När ett förslag till detaljplan så småningom är klart blir det först samråd och lite senare en granskning, vid båda tillfälle kan du lämna synpunkter på förslaget.

Läs mer om planprocessen

Preliminär tidplan

2020

Under året beslutade kommunen att reservera den mark i området som kommunen äger åt företaget Skanska. 

Kommunen bestämde också en del ramar för hur platsen ska utformas.  

Skanska anordnar ett parallellt uppdrag där tre arkitektkontor tar fram förslag på hur mötesforumet kan se ut. I uppdraget ligger att redogöra både för hur huset kan se ut inuti och hur byggnaden kan upplevas utifrån.

2021

Våren – utställning av de olika förslagen och möjlighet att lämna synpunkter. Lunds kommun och Skanska utvärderar förslagen tillsammans. 

Augusti – byggnadsnämnden tar ställning till om något av förslagen kan vara utgångspunkten för arbetet med en ny detaljplan.

Arbete med detaljplan

2022

Första kvartalet – samråd för ny detaljplan, möjlighet att lämna synpunkter på förslaget

Fortsatt arbete med detaljplan, bearbetning och förfining

Fjärde kvartalet – granskning av ny detaljplan, ny möjlighet att lämna synpunkter på förslaget

2023

Andra kvartalet - beslut om ny detaljplan och laga kraft

Tredje kvartalet – byggstart för byggnad och efter det även för gator, gröna ytor med mera.

Observera att särskilt de senare delarna av tidplanen bara är uppskattningar.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/motesforum