Stambanan och Lund C

Järnvägsnätet i Sverige är hårt belastat och allt fler vill resa klimatsmart. Stora satsningar på järnväg görs nu både nationellt och regionalt. Lund ska växa hållbart och staden är involverad i flera av satsningarna.

Lund C är landets fjärde mest trafikerade station.

Med pågående tillväxttakt kan Lunds kommun komma att ha nära 160 000 invånare 2035 jämfört med dagens drygt 123 000. Transporter står för den största delen av klimatutsläppen och en viktig del av miljövänlig stadsplanering är att göra det lättare att resa klimatsmart.

Tre stora projekt som påverkar Lund planeras eller är redan i gång.

  • Trafikverket har tagit beslut om att bygga nya spår för höghastighetsjärnväg, bland annat mellan Hässleholm och Lund.
  • Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår för att öka kapaciteten på sträckan och göra järnvägstrafiken mindre känslig för störningar.
  • Varje dag passerar cirka 40 000 resenärer Lunds station är för litet redan i dag. Därför planeras det för att stationen och stationsområdet ska förändras.

De tre projekten hänger ihop och påverkar varandra. Trafikverket och de kommuner som den nya höghastighetsjärnvägen ska passera samarbetar i planeringen.

Lund C är Sveriges fjärde mest trafikerade station.

Höghastighetsjärnvägen på sträckan Hässleholm-Lund

Hösten 2019 ska Trafikverket börja arbetet med en lokaliseringsutredning för att ta reda på var det är bäst att bygga den nya höghastighetsjärnvägen Hässleholm-Lund. Lokaliseringsutredningen kommer att belysa olika alternativ för höghastighetsjärnvägens sträckning genom Lunds kommun, både i höjd och plan. 2022 beräknas lokaliseringsutredningen vara klar. Därefter ska en järnvägsplan tas fram. Planerad byggstart för höghastighetsjärnvägen Hässleholm-Lund är någon gång mellan 2027-2029. Byggtiden beräknas till cirka tio år. Den nya dubbelspåriga banan planeras att bli cirka 70 km lång med hastigheten 320 km/h för höghastighetståg och 250 km/h för snabba regionaltåg.


Förstudie järnväg i tunnel jämfört med nya spår i markplan

Lunds kommun ser att ett förläggande av järnvägen genom Lunds innerstad i tunnel skulle kunna ge en rad fördelar för utvecklingen av stadens centrala delar. Därför ska kommunen göra en förstudie för att utreda kostnadsskillnaden för att lägga järnvägen i tunnel genom centrala Lund jämfört med att utöka antalet spår i markplan. En viktig del av utredningen är att bedöma de intäkter som kan bli resultatet av att det tidigare järnvägsområdet kan bebyggas. Förstudien beräknas bli färdig våren 2020.


Fyrspårsutbyggnad Lund-Flackarp

Järnvägsutbyggnaden av södra stambanan mellan Lund och Malmö är ett av de större infrastrukturprojekten i Skåne de kommande åren. Järnvägsnätet är i dag hårt belastat och genom att bygga fler spår frigörs kapacitet till godstrafik på de gamla spåren och persontrafiken kommer då fram snabbare och säkrare. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en helt ny station planeras vid Klostergården i södra Lund. Den nya banan beräknas vara i full drift 2024.Fyrspårsutbyggnad 

Lund C är Sveriges fjärde mest trafikerade station.

Lund C

Lund C är Sveriges fjärde största station och stationsområdet står inför en omfattande förnyelse för att möta framtidens behov. I ett så kallat ramprogram har Lunds kommun tagit fram en helhetslösning för hela stationsområdet, både på västra och östra sidan. 

Clemenstorget

Redan i maj 2019 börjar ombyggnaden av den första etappen av förändringen av Lund C. Då startar ombyggnaden av den norra delen av Clemenstorget. Arbetet beräknas vara klart våren 2020. 

Lund C är landets fjärde mest trafikerade station.

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se