Om Clemenstorget

Lund C – Sveriges tredje största station – står inför en omfattande förnyelse för att möta framtidens behov. De stora dragen för hur området runt stationen ska utvecklas beslutades hösten 2015. Ombyggnad av första etappen, torgets östra del, startade under våren 2019.

Denna visionsbild visar hur Clemenstorget är tänkt att se ut när det är färdigbyggt. Denna visionsbild av White arkitekter visar hur Clemenstorget är tänkt att se ut när det är färdigt.

Byggstart våren 2019

Clemenstorget har en stor potential att utvecklas till ett av Lunds viktigaste stadsrum. White arkitekter, som 2014 vann en arkitekttävling med bidraget ”Kontrapunkter”, har tagit fram en mer detaljerad plan, ett så kallat gestaltningsprogram, för hur Clemenstorget ska utformas. Under 2017 godkändes programmet av tekniska nämnden och av kommunstyrelsen.

Entreprenör i detta anläggningsarbete är Älmby Entreprenad AB, som har erfarenhet av andra centrala och komplexa byggen. Byggstart var under våren 2019 och arbetet beräknas att vara klart tidig vår 2020.

Läs mer om Clemenstorgets framtida utformning via dokumenten nedan:

Gestaltningsprogram för Clemenstorget (pdf)

Tävlingsbidrag: "Kontrapunkter" - det vinnande förslaget för gestaltning av Clemenstorget och Bangatan

Historik: medborgardialog

Som ett viktigt inspel i arbete med att ta fram gestaltningsprogrammet för Clemenstorget arrangerades en serie medborgardialoger. Under våren 2016 träffade vi allmänheten, de boende, skolelever, representanter från olika föreningar och pendlare. Vi genomförde nio dialogaktiviteter och fick in synpunkter från ungefär 500 personer. Syftet var att samla in tankar och idéer för utformningen av framtidens Clemenstorg.

Nedan finns dialogsammanställningen:

"500 röster om framtidens Clemenstorg", en sammanställning av medborgardialogen, våren 2016 (pdf)

"500 röster om framtidens Clemenstorg", en sammanställning av medborgardialogen, våren 2016 (webbversion)

Clemenstorget genom tiderna

Clemenstorget har haft olika utseenden sedan 1890-talet, och dess utformning har alltid speglat sin tid. Under hösten 2016 − våren 2017 visade Lunds kommun en utomhusutställning på Clemenstorget, "Clemenstorget genom tiderna". Utställningen är över nu, men den finns fortfarande att ta del av som webbpublikation via länken nedan.

Utställningskatalog (webbversion)

Utställningskatalog (pdf)

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/clemenstorget

Kontakt

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se