Stambana Lund - Hässleholm

Trafikverket har tagit beslut om en ny stambana mellan Lund och Hässleholm. Järnvägen är en del av Trafikverkets arbete ”En ny generation järnväg".

Lund C är Sveriges fjärde mest trafikerade station.

För att möta morgondagens resebehov planerar Trafikverket för nya dubbelspåriga stambanor mellan Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg. Den nya järnvägen utgörs av flera sträckningar. Tre är utpekade som prioriterade. Det är Hässleholm-Lund, Järna-Linköping (Ostlänken) och Göteborg-Borås.

Nya stambanor frigör kapacitet

Järnvägens kapacitet räcker inte till och det svenska järnvägssystemet behöver byggas ut. Ökad kapacitet gör tåget smidigare för både resenärer och näringsliv. De nya stambanorna frigör kapacitet för gods- och regionaltrafik på den befintliga järnvägen. På så sätt ökar möjligheterna till hållbara resor och godstransporter.

Storstadsregionerna närmare varandra samtidigt som fler kan åka grönt, snabbt och hållbart. Genom en ökad tillgänglighet skapas också förutsättningar för regional utveckling.

70 kilometer lång stambana mellan Lund och Hässleholm

Den nya stambanan mellan Hässleholm och Lund planeras att bli cirka 70 kilometer lång med hastigheten 320 kilometer/timme för höghastighetståg och 250 kilometer/timme för snabba regionaltåg. Trafikverket har formulerat fyra ändamål med de nya stambanorna i Sverige:

  • Frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra robusta och hållbara transporter för människor och gods.
  • Genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för regional utveckling.
  • Genom snabba och hållbara persontransporter knyta samman Stockholm C och Göteborg C på två timmar och Stockholm C och Malmö C på två och en halv timme.
  • Öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor och näringsliv.

Lund C är Sveriges fjärde mest trafikerade station.

Lokaliseringsutredning och samråd

Hösten 2019 startade Trafikverket den lokaliseringsutredning som ska visa vad det är bäst att bygga stambana. Lokaliseringsutredningen kommer att belysa olika alternativ för sträckningen genom Lunds kommun, både i höjd och plan. De olika sträckningarna som utreds kallas för korridorer och Trafikverket tittar på konsekvenserna för bland annat ta hänsyn till landskap, kulturmiljö, befolkning, elektromagnetiska fält, luft, buller, vibrationer, mark, olycksrisk, mark och vatten samt hushållning med naturresurser och klimatpåverkan. 2022 beräknas lokaliseringsutredningen vara klar. Därefter ska en järnvägsplan tas fram.

Tillsammans med de kommuner som järnvägen passerar kommer Trafikverket att bjuda in till flera samråd under perioden 2019-2022. Information om samråd och hur och när du som Lundabo kan lämna synpunkter kommer under vintern 2019 eller tidig vår 2020.

Lund C är Sveriges fjärde mest trafikerade station.

Tidplan

Planerad byggstart för stambanan Hässleholm-Lund är någon gång mellan 2027-2029. Byggtiden uppskattas till cirka tio år. Arbetet med Ostlinken - Järna-Linköping - pågår sedan 2017 och från 2021 blir det produktion längs hela sträckan. Ostlänken beräknas vara färdig mellan 2033 och 2035.

När det gäller stambanan Göteborg-Borås så planerar Trafikverket att skicka förslag till korridorer på granskning under 2021. Innan dess ska de samråda olika förslag. Planerad byggstart för sträckan Göteborg-Borås är 2024.

 

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen.

Kontakt

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se