Förstudie - Järnväg i tunnel genom Lund jämfört med nya spår i markplan

Kommunstyrelsen har beslutat att göra en förstudie som ska jämföra nettoinvesteringen för att dra järnvägen genom Lunds centrala delar under jord med alternativet att bygga nya spår i markplan.

Lund C är landets fjärde mest trafikerade station.
Vad ska förstudien studera?

Förstudien kommer att bedöma kostnader för följande spåralternativ:

  • 1a) Samtliga spår som idag passerar Lund C läggs i tunnel.
  • 1b) Endast spår för persontrafik läggs i tunnel.
  • 2a) Nya spår i markplan och både gods- och persontrafik genom centrala Lund.
  • 2b) Nya spår i markplan men bara persontrafik i markplan genom centrala Lund.

Alternativ 1b och 2b förutsätter att godstrafik leds förbi Lund en annan sträckning.

Förstudien kommer också att studera vilken mark som frigörs om spåren genom Lund läggs i tunnel och se på hur denna mark kan exploateras och beräkna vilka intäkter detta kan ge.

Slutligen beräknas den så kallad nettoinvesteringen för att lägga spåren i tunnel, dvs kostnaden för att bygga spåren i tunnel med avdrag av de intäkter som erhålls genom att exploatera den frigjorda ytan.

Lokaliseringsutredning för höghastighetsjärnvägen

Trafikverket har just handlat upp konsult för att genomföra en lokaliserings- utredning för höghastighetsjärnväg mellan Lund och Hässleholm. Syftet med trafikverkets lokaliseringsutredning är att besluta om korridor för höghastighetsjärnvägen mellan Hässleholm och Lund. Olika alternativ för sträckningen kommer att studeras och belysas och Trafikverket kommer att bjuda in till samråd under processen.
 
Förstudien görs nu för att kunna utgöra ett inspel till den lokaliseringsutredning som trafikverket just påbörjat för utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Lund och Hässleholm och tidplanen för kommunens förstudie anpassas till Trafikverkets tidplan för lokaliseringsutredningen.

Lund C är Sveriges fjärde mest trafikerade station.

Kontakt

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se