Lunds kommun avfärdar station vid Pilsåker

22 mars, 2021

I dag lämnade Lunds kommun sitt yttrande i Trafikverkets tredje samråd i lokaliseringsutredningen för ny stambana mellan Hässleholm och Lund. Liksom i yttrandet i det andra samrådet förordar kommunen ett centralt stationsläge, men betonar också vikten av att värna och utveckla kulturhistoriska, sociala och ekologiska värden i landskapet och i staden.

Lund C är Sveriges fjärde mest trafikerade station.

- Från Lunds kommun trycker vi på vikten av ett centralt stationsläge och att vi vill att en tunnellösning utreds. Vi beskriver problematiken med det västliga alternativet med station på Nova. Vi lyfter också hur våra olika tätorter i norr påverkas, främst Håstad, Stångby, Vallkärra och Stångby kyrkby, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Lunds kommun ser att nya stambanor för höghastighetståg har potential att förändra Sverige, Öresundsregionen, Skåne och Lund i en positiv riktning. Kapaciteten på järnvägen behöver höjas för att öka systemets robusthet och tillförlitlighet och för att det ska bli möjligt att öka andelen hållbara transporter både för person- och godstrafik. Det är viktigt att projektet kommer igång så att dessa nyttor uppkommer i närtid. Som Sveriges 12:e största kommun är Lund en tillväxtmotor i Skåne och försörjer både den egna kommunen och kringliggande grannkommuner med arbetsplatser och service.

- För att skapa största möjliga nytta av nya moderna stambanor för höghastighetståg är det direkt avgörande med ett centralt stationsläge i Lund. Då stärks arbetsmarknadsregionen på bästa sätt och klimatnyttan ökar väsentligt. Vi markerar också tydligt att Trafikverket måste se till att minimera intrången i känsliga miljöer - på landsbygden, i mindre orter och i Lunds unika stadskärna, säger Anders Almgren (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Lund måste ha en station för stambanan i centralt stationsläge vid nuvarande Lund C. Centrala stationslägen är helt avgörande för att skapa snabba och effektiva kollektivtrafikresor och det maximerar samhällsnyttan av järnvägsinvesteringen, menar Lunds politiker. Lunds kommun anser också att det västliga alternativet med en perifer station vid Pilsåker bör avfärdas. Utöver alla nackdelar med att ett externt stationsläge så påverkar sträckningen dessutom naturvärden och friluftsliv samt utvecklingen av stadsdelarna Västerbro och Källby negativt.

Lunds centralstation ligger i en av Sveriges äldsta stadskärnor. Lunds kommun trycker på att stadskärnans historiska värden måste bevaras och att detta kräver stora hänsynstaganden. Vidare vill Lunds kommun värna om värdefulla rekreationsområden och ekologiska samband i landskapet. För att säkerställa att föreslagna korridorer ger möjlighet till den bästa systemlösningen och måluppfyllandet behöver alternativa höjdlägen också inkluderas och redovisas i lokaliseringsutredningen.

Korridorerna genom Lund och Stångby behöver avgränsas i närtid för att inte ytterligare fördröja kommunens planläggning. I Stångby behöver hänsyn tas till både befintlig bebyggelse och framtida planer. Kommunen efterlyser ett mer detaljerat kunskapsunderlag från Trafikverket kring hur en sträckning genom samhället skulle påverka Stångby för att kunna ta ställning till en korridor. Även kring Lund C behöver platsbehovet preciseras så att korridoren genom staden kan avgränsas för att inte skjuta på angränsande stadsutveckling.

I den fortsatta processen är det viktigt att Trafikverket hanterar alla de viktiga frågor som hänger ihop med planeringen av en ny järnväg och angränsande samhällsutveckling. Kommunen vidhåller att det är viktigt att Trafikverket även utreder en samlad station i tunnel, vilket Lunds kommun framfört i tidigare yttranden. Godsfrågan behöver analyseras inom lokaliseringsutredningen.

Process och tidplan

Efter samråd 3 arbetar Trafikverket vidare med lokaliseringsalternativen. Samrådet och synpunkterna sammanfattas i en samrådsredogörelse som blir klar till nästa samråd, planerat till första halvåret 2022. Mer information finns på

trafikverket.se/hassleholm-lund

Lunds kommuns yttrande till Trafikverket i samråd 3

Här kan du läsa hela Lunds kommuns yttrande till Trafikverket över lokaliseringsutredning höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund samråd 3.