Trafikverket bjuder in till samråd 2 för stambanan Hässleholm-Lund

26 maj, 2020

Under perioden 29 maj–18 juni 2020 genomför Trafikverket sitt andra samråd under planeringsfasen Lokaliseringsutredning i projekt Hässleholm–Lund.

Under perioden 16 februari-17 mars bjuder Trafikverket och projekt Hässleholm-Lund in till sitt första samråd under fasen lokaliseringsutredning.

Under samråd 2 kommer Trafikverket att presentera de förutsättningar som har arbetats fram sedan föregående samråd. Syftet med samrådet är att är att stämma av förutsättningarna som ligger till grund för analys och värdering för hela det efterföljande planerings- och utredningsarbetet. Materialet som samråds är både dokument som färdigställs i samband med samråd 2 och dokument som fortlöpande fylls på med mer innehåll från det fortsatta utredningsarbetet även efter samråd 2. Underlaget består av ett utkast av dokumentet lokaliseringsutredning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt underlag till dessa i form av PM.

Samråd 2 är ett webbsamråd

Samråd 2 är ett så kallat webbsamråd vilket innebär att inga fysiska träffar genomförs. Istället publiceras allt material på projektets hemsida. Det är också här som du kan yttra dig kring det material Trafikverket nu samråder. När Trafikverket fått in alla yttranden kommer de att sammanställa och sammanfatta samrådet i projektets samrådsredogörelse, där de också svarar på hur de inkomna synpunkterna beaktas.

Inga förslag på korridorer presenteras under samråd 2

Notera att det inte kommer att presenteras några förslag på korridorer för den nya järnvägen under samråd 2. Det sker först vid samråd 3 som planeras till vintern 2020-2021.

Mer information på Trafikverkets webbplats

Hässleholm-Lund bjuder in till samråd 2