Konsten att plantera en platan

12 december, 2019

Torsdagen den 12 december anlände tre nya plataner till Clemenstorget. Ytterligare tre träd kommer i morgon under fredagen. Träden ska ersätta de träd som var skadade eller sjuka och som i höstas fick nytt liv som lekträd på en förskola eller som insektshotell på torget.

Sex nya plataner planteras på Clemenstorget. De nya platanerna till Clemenstorget anländer med kranbil.

Träden kommer med kranbil och planteringen startar direkt. Två plataner ska stå i hörnet vid Clemenstorgets östra gata och S:t Laurentiigatan. Ett träd hamnar i hörnet vid östra och södra gatan och tre träd planteras vid södra gatan. Herman Friedländer är representant för park- och naturavdelningen på Lunds kommun. Han ska följa trädens resa från kranbil till planteringsgrop och kan berätta mer.

Herman Friedländer är representant för park- och naturavdelningen på Lunds kommun. Herman Friedländer, som är är representant för park- och naturavdelningen på Lunds kommun, är på plats på Clemenstorget när träden planteras.

- Platanerna som planteras på Clemenstorget är relativt stora. Stammen har en diameter på 45-50 centimeter och stamhöjden från rotklump till kronans undre gräns är cirka fyra meter. Antingen har Clemenstorgets nya träd en rotklump som är skyddad av juteväv och metallnät eller så är de planterade i en så kallad airpotkruka. Juteväven och metallen viks undan när träden planteras. En airpot är som en plastkruka, där träden i plantskolan står ovan mark. I en airpot bildar träden många små rötter som inte kan växa vidare i luften, men som sedan snabbt förgrenar sig när de kommer i jorden.

Sex nya plataner planteras på Clemenstorget. Herman Freidländer mäter trädets rotklump.

Ett träd får inte planteras djupare än det stod på plantskolan. Trädens gropar på Clemenstorget är redan förberedda med så kallad skelettjord underst. Sedan ligger det en blandning av växtjord och pimpsten. Skelettjord består traditionellt sett av naturstensskärvor som ger en stabil struktur. Strukturen också är porös och har utrymmen för syre. Varje trädgrop innehåller 1,6 kubikmeter jord.
- Det är väldigt viktigt att växtbäddens innehåll ger en god rottillväxt. Det blir möjligt när växtbädden byggs upp med jord- och stenmaterial som skapar hålrum där det finns syre. Jorden ska också binda vatten- och näringsämnen som trädens rötter kan ta upp, säger Herman Friedländer.

Sex nya plataner planteras på Clemenstorget. Varsamt lyfts träden på plats i förberedda trädgropar.

Träden är inte beskurna när de kommer till Clemenstorget. Istället ska de beskäras vid planteringen. Sedan kommer kronorna även i fortsättningen att beskäras så att de får samma uppbyggnad som de befintliga träden. Tekniken som används på Clemenstorget heter knuthamling.
- Knuthamling är en gammal teknik för att beskära träd. Historiskt sett gjordes detta för att ge lövverket som foder till boskapen. Genom att grenar skars bort, satte träden snabbt nya skott som gav ännu mer foder. Knuthamling gjordes bland annat på lind och pil. Det var inte bara boskapen som mådde bra av att få näringsrikt foder, även träden föryngras när de hamlas, berättar Herman Freidländer.

Sex nya plataner planteras på Clemenstorget. Ytterligare en platan ligger på flaket för att planteras närmare hörnet till Clemenstorgets södra gata.

Platanerna och lindarna vid Clemenstorget har hamlats sedan de första platanerna planterades på 1940-talet. Detta gjordes för att torget skulle få en karaktär som liknade många europeiska städer. Vissa av träden är runt etthundra år och fortfarande friska, bland annat beroende på att de regelbundet hamlats.
- Alla trädarter har en viss slutlig storlek. När de uppnår den börjar de långsamt chansera och åldras. Hur lång tid det tar beror på arten. Genom att vi klipper av tunnare grenar, stimuleras träden att föryngras och kan därigenom leva längre, säger Herman Freidländer.

Sex nya plataner planteras på Clemenstorget. Träden skyddas under torgets ombyggnad.

Sex nya plataner planteras på Clemenstorget. Rotklumpen är täckt av juteväv som viks undan vid planteringen.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.