Clemenstorgets ombyggnad kommer upp till ytan

12 november, 2019

Clemenstorgets östra gata är nu stensatt och på den södra gatan ligger det helt ny asfalt. Nästa steg är att södra gatan ska få kantsten och sedan sätts gatsten även där.

Ombyggnaden av Clemenstorget pågår för fullt och planering sker från projektets byggbodar i torgets kant.. Bekim Elshani är platschef för Clemenstorget för entreprenören Älmby.

De första faserna av ett bygge innebär ofta grävningar och djupa schakt. Under nästan hela staden finns ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme och el. De behöver många gånger förnyas eller bytas ut när en gata eller torg byggs om. Ofta passar VA Syd, Kraftringen eller Lunds kommun också på när det ändå ska grävas. Det sparar tid och pengar.

Här läggs ledningar under Clemenstorget. Här läggs ledningar under Clemenstorget.

Domkyrkan tornar upp sig bakom Clemenstorgets stenhög.Domkyrkan tornar upp sig bakom Clemenstorgets hög med gatsten.

Clemenstorgets östra gata är stensatt med gatsten. Clemenstorgets östra gata är nu stensatt med gatsten i granit. 

När ledningarna är på plats går det snabbare. Då görs ytan jämn och ytskikt läggs på plats. Clemenstorgets östra gata har fått gatsten i vackra mönster och den södra gatan är asfalterad och ska i nästa skede stensättas.
- När kantstenen är på plats kan byggstaketet flyttas in en bit på torget och passagen blir inte så trång. När trottoaren sedan ska stensättas kommer de gående att ledas in en bit på körbanan, i skydd av byggstaket. Vi tackar för tålamodet hos alla som har behövt passera i den smala passagen på den södra gatan, säger Bekim Elshani, som är platschef för Clemenstorget för entreprenören Älmby.

På torgets inre delar pågår arbete med ledningar, bland annat markvärme till spårvägens hållplats Lund C. Perrongerna ska värmas med markvärme för att det inte ska bildas is som ger risk för halka.

Ombyggnaden av Clemenstorget pågår för fullt. Byggnadsarbetet på Clemenstorgets inre delar kommer att pågå in på det nya året.

Byggarbetet på torgytan kommer sedan att fortsätta in på det nya året. Då ska det bli markbeläggning med gult dolomitmjöl och gatsten. För att träden ska få så goda förutsättningar som möjligt ska de material som läggs ovanpå trädens rotsystem vara genomsläppliga för vatten och luft. I de nya smågatstensytorna används till exempel ett bärlager med en stenstorlek på fyra till sexton millimeter. Det gör att det blir små hålrum mellan stenarna som släpper igenom syre och vatten. Även sättsanden och eller fogen mellan gatstenarna kommer att vara genomsläppliga.

Stensättare arbetar på Clemenstorget. Här sätter de skickliga stensättarna sten innanför den östra gatan.

- Vi har också borrat och gjutit hålen till Clemenstorgets konstverk – spetstaken. Den ena gruppen om sex spetstak sätts upp till våren. De resterande taken placeras när Clemenstorget ska omgestaltats i samband med att nya Lund C byggs. Spetstaken är tunga, därför har varje tak flera hål för att fördela tyngden. Hålen är 2,5 meterdjupa. Det är en spännande utmaning. Utsmyckningarna med spetstaken och lekpaviljonger görs till våren, i det sista skedet av ombyggnaden av Clemenstorget, säger Bekim Elshani.

Clemenstorgets inre delar byggs om. Clemenstorgets är fullt av nedfallna löv. Till våren blir etapp ett av ombyggnaden av Clemenstoget färdigt.

Här kan du läsa mer om konstnären Ebba Matz och Clemenstorgets spetstak.

Clemenstorgets inre delar byggs om.Gatstenen återanvänds och förvaras i närheten på torget för att undvika transporter.