Ideon och Medicon Village

Lunds största område för forskning och utbildning ska bli en hållbar och levande stadsdel. Ambitionen är att skapa en stadsdel som blir intressant för fler. Utöver nya arbetsplatser kompletterar vi området med bostäder och mer service. De nya husens entréer vänds ut mot gator och torg. Den nya knutpunkten blir Ideontorget med sin spårvägshållplats.

Området kommer få tydligare torg, mötesplatser och stråk som binder samman området. Stråken kommer vara anpassade för främst gående och cyklister medan bilarna parkeras i parkeringshus. Cykeln och kollektivtrafiken ska vara det självklara transportmedlet för de som bor och verkar i området.

Det finns två ramprogram för områdets utveckling. Ett för ”Ideon och Pålsjö företagsområde” (2010-04-08) och ett för ”Medicon Village och företagsstråket Sölvegatan” (2014-11-07). Båda programmen används idag som stöd för utvecklingen.

Ramprogram Ideon Pålsjö 
Ramprogram Medicon Village och företagsstråket Sölvegatan

Kunskapsstråket

Ideon och Medicon Village är en del av Kunskapsstråket. Kunskapsstråket har en unik koncentration av vetenskap, forskning och innovativa företag samlat i ett brett område från Lunds anrika innerstad mot Brunnshög och de nya forskningsanläggningarna. Hela området utvecklas och kommunens mål är en hållbar stadsmiljö som förnyas i byggnader, parker, gator, cykelstråk och spårväg. Spårvägen som invigs 12 december 2020 kommer att gå mellan Lunds Centralstation och de nya forskningsanläggningarna Max IV och ESS.
Mer om kunskapsstråket

Trafik och parkering

Utvecklingen av områdena bygger på stora satsningar på gående, cyklister, kollektivtrafik och att man utnyttjar bilparkeringsytorna mer effektivt. Förhoppningen är att fler kommer åka kollektivt efter att spårvagnarna börjar gå och det blir enklare att ta sig till området på ett mer miljövänligt sätt.

I dag uppstår ofta köbildning i norrgående körfält på E22:an eftersom många kör av på Lund N. Trafikflödet ligger nära kapacitetsgränsen och den kraftiga uppförslutningen gör det svårt för lastbilar att accelerera vilket bidrar till större köbildning. I samband med att Ideonområdet förtätas har Trafikverket valt att ta fram en vägplan där bland annat motorvägen får ett körfält till. Planen innebär också att en ny av- och påfart till motorvägen kommer att placeras mellan Lund Norra och Gastelyckan. Det planeras även för ny grönstruktur, bullervallar och slänter i anslutning till vägområdet.

Mycket av den planerade förtätningen sker på parkeringsplatser. För att effektivisera markytan och samtidigt möta behovet av parkeringsplatser planeras det nya gemensamma mobilitetshus i området.

Mer om spårvägen
Mer om utbyggnaden av motorvägen

Ideontorget med koppling till Idépromenaden och Ideongatan

En öppen plats med ett högre hus till vänster

Ideontorget planeras vara områdets viktigaste offentliga rum. Det är här spårvägen stannar och syftet ära att förtäta med kontor, handel och centrumverksamheter kring torget.
I detaljplanen föreslås även en utökning av Hotell Ideon Gästeri och förtätning öster. Hotellet kommer ha entré mot torget och det finns ambitioner om en skybar på översta våningen. Dessutom planeras en utbyggnad av Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC) där entén öppnas i torgets sydvästra hörn.
Ideontorget kopplas bland annat till två starka stråk för området, Idépromenaden och Ideongatan. Idépromenaden som sträcker sig genom hela området söder till norr och kopplar samman området med LTH kommer över tid att utvecklas och förtätas. Baksidor som idag används till parkering och inlastning kommer omvandlas till aktiva mötesplatser med entréer till nya bostäder, kontor och service.

Detaljplanen för Ideontorget vann laga kraft i maj 2020.

Forskarparken och Scheeletorget

Forskarparken ska rustas upp och omvandlas till en mysig park som inbjuder till aktivitet för boende och verksamma i området. Parken kommer att kopplas till det nya Scheeletorget vid Medicon Villages nya huvudentré. Entrén är tänkt att fungera som mötesplats. På markplan kommer den nya huvudreceptionen att finnas men också ett inspirerande och mötesvänligt café.

Även på östra sidan av torget planeras ett nytt hus med servicelokaler i bottenplan. I lokalerna kan restauranger och andra servicefunktioner öppna uteservering i bra sollägen. 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/ideon-medicon