Utveckling av centrala Genarp

Under utvecklingsprojektet Fokus Genarp kom det fram att det finns en bykänsla i Genarp som är viktig. Genarpsborna saknade även en tydlig central plats för människor att mötas på. Framtaget planprogram är ett förslag på hur Genarp centrum kan utvecklas till en användbar plats med det folkliv som saknas idag.

Kollage av Genarp centrum

Planprogrammet innebär att befintliga bostäder och byggnader kompletteras och delvis ersätts med hus på två till tre våningar. Förslaget innebär ungefär 120 nya bostäder och bättre förutsättningar för mindre verksamheter. Planen innehåller även mötesplatser som kan bidra till ett folkliv, ett torg omringat av befintliga och nya byggnader samt en trafiksäkrare vägkorsning och nya gång- och cykelvägar mellan centrum och andra viktiga platser på orten.

Förslaget

Planprogrammet i sin helhet 

Ställ dina frågor berätta vad du tycker om förslaget

Boka ett samtal, vi ringer upp dig

Boka en samtalstid och ställ dina frågor till de som arbetat med planprogrammet. 

Boka samtalstid

Bidra med dina kunskaper och synpunkter

Via e-tjänsten kan du bidra med din kundskap om området och lämna dina synpunker på planförslaget. Här kan du också bifoga filer. Samrådsperioden är 14 september till 18 november.

Lämna synpunkter på planprogrammet

Vill du lämna synpunkter som brev skickar du det till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund. Kom i så fall ihåg att ange ditt namn och postadress.

Vad tycker du som ung i Genarp?

Vi vill gärna höra vad du som barn eller ungdom tycker om förändringsförslaget. Berätta för planarkitekten vad du tycker är bra, vad du saknar och vad du skulle vilja ändra i förslaget.

Vad tycker du som ung om planerna?

Synpunker som lämnas via denna e-tjänst kommer inte, rent juridiskt, räknas som ett yttrande men vara underlag när stadsbyggnadskontoret arbetar vidare med utvecklingsplanerna.  

Fokus Genarp

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Genarp pågick 2016-2017. Resultatet av gruppernas arbete har samlats i en slutrapport.

Fokus Genarp

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/planeringgenarp