Länk till startsidan

Våtmark anläggs i Södra Sandby

Under de senaste 200 åren har en stor del av landskapets vattenytor försvunnit på grund av utdikning. Dagens klimatförändringar gör att skyfall och vattenbrist blir allt vanligare. Genom att bygga dammar minskar vi risken för både översvämningar och torka, binder koldioxid och stärker ekosystemet. I östra Södra Sandby ska två dammar och ett blågrönt stråk anläggas.

Översiktsbild som visar våtmarksområdet i Södra Sandby.

Det stora arbetet med anläggningen av dammarna, planeras att ske senare, under 2022. När dammarna är klara påbörjas de delar av projektet som ska göra våtmarksområdet till ett blågrönt stråk, med plantering av träd och buskar och stigar för rekreation.

Aktuellt

En arkeologisk utredning för att leta efter eventuella historiska fynd kommer att starta den 7 december med ytlig grävning i smala remsor. Metalldetektor kommer att användas. Området som undersöks är våtmarken och dagvattendammars placering, men även de ytor där de uppgrävda massorna kommer att jämnas ut. Området som ska undersökas berör inte några kända fornlämningar men i närheten finns tre kända boplatser. Planen är att grävmaskin kommer att återställa det sista senast den 28 dec.

Vem bygger?

Kävlingeåns vattenråd är en frivillig sammanslutning av kommuner, industrier, vattenavledningsföretag och övriga, som på olika sätt är berörs av vattnet i Kävlingeåns avrinningsområde. Kävlingeå-projektet och vattenrådet har under nästan 30 år anlagt dammar/våtmarker på en yta stor som 1000 fotbollsplaner som renar totalt renar vattendragen från 150 ton kväve och 5 ton fosfor varje år. Att reducera motsvarande mängd övergödande ämnen i ett reningsverk skulle kosta cirka 22 miljoner kronor om året. Kävlingeån har höga naturvärden, men når fortfarande inte dagens krav på vattenkvalitet.

Åtgärder

När vi anlägger våtmarker minskar vi vår sårbarhet för torka och översvämningar. Med dammarnas förmåga att binda koldioxid motverkar vi klimatförändrinar. Våtmarksområden skapar också nya livsmiljöer för fåglar, fisk, groddjur och däggdjur samt vattenlevande småkryp. Tidigare projekt har bidragit till mätbara förbättringar för hotade arter vattendragens avrinningsområde.

  • Under oktober 2021 startar vi projektet genom att röja fram två entréer till området.
  • Dammarna grävs ur, massorna används till utjämning av marken intill dammarna, 2022.
  • Träd och buskar planteras, stigar för rekreation anläggs 2022.

Tidplan

Start: oktober 2021
Beräknas att vara klart: andra halvan av 2022

Störningar under byggtid

Störningarna bedöms bli små.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?