Länk till startsidan

Utbyggnad av gång- och cykelbana i Dalby

Under hösten 2022 påbörjades arbetet med att bygga två nya cykelbanor i Dalby; en längs Lundavägen och en längs Malmövägen. Malmövägen öppnades innan årsskiftet och bygget för Lundavägen förväntas färdigställas i februari 2023. I anslutning till Malmövägen kommer det också att byggas en ny pendlarparkering.

Hur påverkas du som bor här?

Under byggnationen kommer det stundtals bli visst buller. Det kan tidvis bli mer besvärligt att ta sig fram på grund av byggarbetena då körbanor och gångbanor behöver stängas av. När bygget är färdigt förväntas störningar från trafiken att minska då motorfordon kommer att köra långsammare på sträckan.

Trafik och störningar

  • Trafiken på Lundavägen, mellan Pumpvägen och Allégatan, kommer att vara avstängd mellan 24 november och 28 februari.
  • Biltrafik, cykel- och gångtrafikanter ber vi att ta en annan väg.
  • Trafiken på Lundavägen, mellan cirkulationsplatsen vid Norrevångsvägen och korsningen vid Hällestadsvägen/Lundavägen, kommer att vara avstängd mellan 24 november och 28 februari.

Tidplan och status för Malmövägen och Lundavägen

  • Avstängning av Lundavägen mellan vecka 47 2022 till slutet av februari 2023.
    Observera att ändringar kan komma att ske.
  • Belysningen på Malmövägen kommer att sättas upp i januari.
  • Arbetstider: vardagar klockan 07–16.
  • I samband med bygget har Wavecon fått uppdraget av tekniska förvaltningen att besiktiga ett flertal fastigheter i området. Besiktningen avser eventuella vibrationer vid schaktning och packningsarbete längs Lundavägen. Besiktningen sker i vecka 42 och 43. 
  • Lundavägen har en informationstavla nere vid cirkulationsplatsen vid Norrevångsvägen och en uppe vid Hällestadsvägen om att vägen är avstängd.

Lundavägen

Ett av de prioriterade objekten är utbyggnad av cykelbana längs Lundavägen i Dalby, mellan Trekanten och anslutningen till supercykelstråket till Lund. Sträckan är en länk som binder samman det regionala supercykelstråket från Lund med Dalbys centrala delar. Den nya cykelbanan kommer att underlätta för såväl de som cykelpendlar regionalt och de som cyklar lokalt i Dalby. Lundavägen har länge haft en stor betydelse då vägen tidigare var enda infarten från Lund, på 1990 talet byggdes vägnätet ut söder om Dalby, och Lundavägen (dagens väg 102) kopplades samman med en förbifart till vägen mot Veberöd.

Sträcka längs med Lundavägen, som är mellan Trekanten och anslutningen till supercykelstråket till Lund.

Malmövägen

Malmövägen är en av Dalbys huvudgator som kopplar till det regionala övergripande vägnätet. Utbyggnad av cykelstråk längs Malmövägen i Dalby, mellan Pumpvägen och Allégatan, är också ett av de prioriterade objekten. Sträckan är en länk som binder samman det regionala cykelstråket från Staffanstorp och Kyrkheddinge med Dalbys centrala delar och cykelstråket österut mot Veberöd och Sjöbo. I anslutning till Malmövägen kommer det även att byggas en ny pendlarparkering.

Sträcka längs med Malmövägen, som är mellan Pumpvägen och Allégatan.

Bakgrund

Under 2022 genomfördes en utredning om möjligheten att bygga ut gång- och cykelinfrastruktur i kommunens tätorter. Resultatet blev av man lyckades peka ut möjligheten till två nya cykelstråk i Dalby; en längs med Lundavägen och en längs med Malmövägen. Sträckorna blir en del i att skapa ett mer sammanhängande system av gång- och cykelbanor utmed Dalbys huvudgator samt skapa en mer tillgänglig och trivsam gatumiljö.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?