Länk till startsidan

Tegelbruksparken, Dalby

Den 35 000 kvm stora Tegelbruksparken blir Dalbys nya och största park. Bygget startade i juni 2021 och parken står klar sommaren 2022. Här kommer du kunna grilla, promenera och leka. Blir det snö finns även en pulkabacke.

Skiss över hur Tegelbruksparken i Dalby kommer att se ut, med en stor rund, öppen yta i mitten.
Skiss över Tegelbruksparken.

Vad händer i parken nu?

Tegelbruksparken kommer att öppna när alla arbeten är klara och besiktigade. Det blir troligen i början av juli, men det finns inget datum än. Oavsett när parken öppnar planeras en invigning fredagen den 12 augusti, något vi berättar mer om inom kort.

Bygget av Tegelbruksparken startade i juni 2021. Du kan följa bygget, men på avstånd. Arbetsområdet får bara beträdas av dem som har tillstånd.

Vi bevarar delar av befintlig vegetation men planterar även nya träd och buskar. Parken får entréer från Hällestadstråket i sydväst och från gång- och cykelbanan i nordöst.

Parken får också en viktig uppgift i att ta hand om dagvatten; vatten från gator, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor. Det slingrande diket löper i nord-sydlig riktning genom parken och kan upplevas på nära håll från spängerna. Parken kommer att rymma en liten våtmark som kan få svämma över till en damm vid kraftiga regn. När vi schaktar jordmassor, skulpterar vi parkens form samtidigt.

Adress till Tegelbruksparken

Tegelbruksparken har adress Torna Hällestadsspåret 15 och Tornahällestadsspåret 17.

Lek, umgänge och rörelse

I parkens huvudstråk kommer det finnas belysning och sittplatser nära grönska och vatten. Här blir det enkelt att ta sig fram med både barnvagn och rullstol. Stämningsbelysning skapar spännande miljöer kvällstid. Från huvudstråket går flera slingor; spänger över fuktig mark, stigar över höjder och motionsslingor.

Den runda gröningen blir en samlingsplats för umgänge, picknick, brännboll och andra aktiviteter. I närheten anlägger vi en grillplats med regn- och vindskydd.

Parkens lekplats anläggs i naturmaterial med möjligheter till både klättring och rutsch. Den naturliga kuperingen inbjuder till kälkåkning vintertid.

Parkens namn och historia

I slutet av 1800-talet anlades ett tegelbruk på platsen. Bruket förstördes i en brand 1915, några år efter att bruket avvecklats. Skorstensruinen finns dock kvar än idag. Den bevaras i den nya parken, för att påminna om områdets historia. Delar av Tegelbruksparken användes som allmän soptipp 1940–1970. Provtagningar visade på föroreningar i det övre markskiktet på en yta om cirka 2 000 kvm. Föroreningarna utgjordes av bland annat arsenik, barium, kadmium, koppar, kvicksilver, nickel, bly och zink. Saneringen avslutades i augusti 2020 och gjordes främst genom att huvuddelen av det förorenade området kapslades in med en spont av stål så att föroreningarna avgränsades och inte spreds. Därefter täcktes marken med en gummiduk som täcktes av ett en meter mäktigt jordlager. Övriga förorenade jordmassor grävdes upp och transporterades till deponi.

Hjälp oss att bekämpa parkslide!

I samband med saneringen hittades parkslide i området. Det täcktes över med jord och ligger alltså inkapslat. Parkslide är en invasiv och främmande art som konkurrerar ut andra växter i både trädgårdar och parker. De kraftiga rötterna kan tränga in i byggnader och vattenledningar och orsaka kostsamma skador.

Bild på parkslide, en grön växt med vita små blommor.
Parkslide.

Ser du parkslide i våra parkområden vill vi gärna att du rapporterar det via vår felanmälan.
Felanmälan

Hos Naturvårdsverket kan du läsa mer om parkslide

Naturvårdsverket — parkslide

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?