Länk till startsidan

Stenkrossen/Råbykungen

Kvarteren Råbykungen och Stenkrossen ska förtätas med bostäder, förskola, kulturverksamhet och service-verksamheter, enligt en ny detaljplan.

Aktuellt våren 2022

I april 2022 sätter vi igång den första etappen. Vi gör portalen till Stenkrossen större så att fordon för bygget och transporter kan komma in och ut till området. Dessutom ska taket på Stenkrossens byggnad mot Hyllegränd läggas om. Arbetet med portalen och taket beräknas starta i mitten av april och vara färdigt i juni.

I juni startar sedan nästa etapp som innebär markarbeten och sanering. Saneringen beror på att det tidigare legat industrier i området. Markarbetena beräknas starta i juni och bli klara våren 2023. Därefter kan husen börja byggas.

Under våren och sommaren 2022 kommer VA Syd och Kraftringen att utföra ledningsarbeten i Gylleholmsgatan. Arbetet kommer att påverka framkomligheten. För mer information och frågor ber vi er vänligen kontakta VA Syd eller Kraftringen.

Om projektet


Illustrationskarta kvarteren Stenkrossen/Råbykungen
Området kommer att förtätas med uppemot 325 bostäder, markerade i mörkgrått, längs med Gylleholmsgatan, Arkivgatan, Södra vägen och i områdets mitt, invid båda sidor Hardebergaspåret. Illustrationsplan: Lunds kommun.

Enligt detaljplanen ska kvarteren Stenkrossen/Råbykungen förtätas med uppemot 325 nya bostäder. Arkens förskola ska få nya lokaler med en tillhörande gård på cirka 4000 kvadratmeter. I anslutning till Hardebergaspåret ska en park och ett torg med en multisportsplan anläggas.

Kulturverksamheten kommer att fortsätta i de befintliga lokalerna, men också i nya byggnader i kvarteret Stenkrossen. Idrottsverksamheten och idrottshallen finns också kvar. De fyra byggnaderna som är av kulturhistoriskt värde samt de flesta av träden ska bevaras. Hardebergaspåret ska stärkas som gång- och cykelstråk.

Området ska gestaltas med hänsyn till områdets befintliga värden, dess placering i staden samt omgivningens förutsättningar.

Samtliga gator runt kvarteret kommer att renoveras för att skapa en tydligare stadsmässig upplevelse. Gylleholmsgatan, Arkivgatan och Södra vägen kommer att kompletteras med trädplanteringar för att kompensera för de befintliga träden inom området som kommer att behöva fällas i samband med byggarbetet.

Byggetapper och tidplan

Senvåren 2022 startar markarbeten. Marken ska saneras, vissa byggnader ska rivas, ledningar ska anläggas.

Våren 2023 startar husbyggnationer. Arbetet tar cirka fem år om byggarbetet av de olika byggnaderna löper på utan avbrott. Troligen drar denna etapp ut på tiden.

Tidigast 2028 kan de allmänna ytorna i området – gatorna, parken och torget – börja anläggas. Då ska även gatorna runt kvarteret renoveras; ett arbete som tar cirka två års tid att slutföra.

Hela området kan bli färdigbyggt cirka år 2030.

Observera att denna tidplan är översiktlig och preliminär och kan med största sannolikhet komma att förlängas.

Kvarteret Råbykungen döptes efter åboen Bengt Jönsson som under delar av 1800-talet ägde fastigheten Lilla Råby 9 och som kallades för ”Råbykungen”. Markerna efter arvsskiftet användes både till bebyggelse och som jordbruksmark. I mitten av 1900-talet förvärvade staden kvarteret och anlade upplag åt gatukontoret, samt upplät marken åt ett gatukök vid Arkivgatan. När EOShallen, ritad av Karl Koistinen, uppfördes i början av 1990-talet, flyttades gatuköket till sin nuvarande position. I samband med detta anlades fotbollsplanen och löparbanorna i kvarteret.

Även kvarteret Stenkrossen var förr en del av Lilla Råby 9. Staden köpte merparten av det i början av 1900-talet. Hit förlades stadens materialgård, med upplag av grus, gatsten och annat material.

Här har det också funnits en stenkross, en smedja, en verkstad, ett garage med smörjgrop, ett oljeförråd, ett kolrum och en cistern för drivmedel och eventuellt även för uppvärmning på fastigheten. Så småningom uppfördes det ett flertal byggnader kopplade till denna verksamhet. Under 1930-och 1940-talet tillkom bland annat en cyanvätekammare för den viktiga bekämpningen av vägglöss, och ett reservvattenverk.

1963 byggdes den stora verkstadsbyggnaden åt gatukontoret. När gatukontoret flyttade sin verksamhet på 80-talet användes denna byggnad av bland andra kommunens ungdomsarbetslag, därefter - av gymnasieskolan Spyken. Numera huserar här kulturverkstaden ”Stenkrossen”.

Föroreningar i marken

I kvarterets sydöstra hörn ingår en del av en tomt som tidigare hette Petroleumupplaget. Den köptes 1909 av Sydsvenska Petroleum AB som uppförde här en affärs- och bostadsbyggnad samt en lagerbyggnad. Här förvarades drivmedel i stora cisterner. På fastigheten fanns under en period även ett plåtslageri. Tomten, som idag klyvs av Kastanjegatan, köptes av staden 1937.

Marken i dessa kvarter har under ca 100 års tid påverkats av olika industriverksamheter och är på vissa platser kraftigt förorenad. Markföroreningarna kommer därför att saneras

innan husen kan börja byggas.

1922, Sydsvenska Petroleums AB petroleumupplag vid Revingebanan. Ur Per Bagges samlingar, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
1922, Sydsvenska Petroleums AB petroleumupplag vid Revingebanan. Ur Per Bagges samlingar, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?