Länk till startsidan

Stångby Väster II, etapp 2

I maj påbörjade vi arbetet med att anlägga en stadsdelspark. Vi förbereder nu arbetsområdet, med byggator och schaktning.

Stadsdelspark på sju hektar

Den cirka 7 hektar stora stadsdelsparken ska få en stadsmässig karaktär i den del som vetter mot stationsområdet i sydost och en mer friluftsartad karaktär som sträcker sig mot åkrarna i nordväst. Det ska finnas plats för olika aktiviteter i parken, bland annat en amfiteater och en åkyta för skejt i betong. Parken ska bestå av tre delar – den gröna rektangulära ytan på nästan fyra hektar med aktivitetsstråk i sydväst och en mer rofylld del i nordost, dammar på drygt två hektar och en våtmark på den återstående ytan längst ut i slättlandskapet.

Kartillustration över stadsdelsparken och byggatorna
Kartillustrationen visar stadsdelsparkens olika rum - grönområdet, kanalstråket och våtmarken, samt gatunätet som ska byggas i anslutning till parkens östra sida.

Byggator i anslutning till parken

Förutom parken ska även nya gator anläggas i de kommande kvarteren mellan Drabantvägen/Stångby allé och parken: Plöjarevägen, Bindarevägen, Gränsvägen och Långdansvägen, för att nämna några.

Aktuellt

Den 29 augusti stänger vi den gång- och cykelväg som leder från Drabantvägen norrut till Prästängsskolan. Vägen kommer att vara stängd under hela byggtiden, till slutet av 2023. Byggtrafiken till arbetsområdet kommer att ske via Vallkärravägen – Drabant-vägen – Stångby allé. Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelbanan längs med Drabantvägen. De befintliga vägarna runt byggarbetsplatsen kommer att bland annat trafikeras av byggtrafik, något som medför smuts och buller.

I slutet av augusti börjar arbetet med att sätta upp byggstaket runt om hela arbetsområdet.

Tidplan

Arbetet påbörjades i maj 2022 och kommer att avslutas mot slutet av 2023. Under det första året utförs schaktningsarbeten inom områdena för byggator och stadsdelspark. Alla arbeten under mark gör vi också då, som ledningsarbeten, växtbäddar och kanalisation för belysning. Under arbetets andra år ska vi färdigställa markytor med beläggningar, utrustning och växtlighet.

Bostäder

När byggatorna är färdiga kan husen börja byggas. Merparten av marken i området säljs till olika byggherrar; viss mark reserveras för fribyggartomter. En del av husbyggnationerna har redan kommit igång i etapp 1, bland annat av LKF, Obos och Kudu.

Bakgrund

Stångby är ett av Lunds kommuns största exploateringsområden. Stångby Väster I och Stångby Öster I är redan byggda. Näst på tur för ett utförande står Stångby Väster II. Området är stort, vilket även avspeglar sig i antalet byggator. Projektet har därför delats in i tre olika etapper.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?