Länk till startsidan

Södra Råbylund

Arbetet med Södra Råbylund har nu kommit mer än halvvägs. Området har tydliga kvartersformer med blandad bebyggelse och närhet till omgivande natur. När det är färdigbyggt kommer drygt 4500 personer bo i Södra Råbylund.

Ny gång- och cykeltunnel under Dalbyvägen

Illustrationskarta som visar den framtida tunneln under Dalbygäven
Den nya gång- och cykeltunneln går under Dalbyvägen och förbinder Södra Råbylund med Linero. Tunneln har byggts vid sidan av Dalbyvägen och sköts under Kristi himmelfärdshelgen på plats.

Bygget av den nya gång- och cykeltunneln under Dalbyvägen har pågått sedan i början av året. Båda sidor av Dalbyvägen har förberetts för tunnellanseringen och själva tunneln har gjutits vid sidan av vägen. Under Kristi himmelfärdshelgen sköt vi den på plats. Nu fortsätter arbetet med att bygga upp platsen med nya gång- och cykelvägar, planteringar och belysning.

Tidplan

Denna entreprenad beräknas vara helt färdig mot slutet av 2022. Detaljprojektering av södra etappen för Södra Råbylund pågår, och i höst börjar vi arbetet med schaktning av massor i det området.

Entreprenör: Jonab Anläggnings AB

Ett nytt gatunät tar form

Södra Råbylund exploateras vidare och nu bygger vi ett gatunät i områdets norra del, mellan Dalbyvägen och Sydöstra vägen. De nya gatorna – Sandstensvägen, Kattguldsgatan, Turmalingatan och Malakitgatan – får sina namn utifrån ett mineraltema.

I denna etapp byggs ledningssystem, byggator och en gång- och cykeltunnel under Dalbyvägen. Tunneln skapar en passage mellan Södra Råbylund och Linero. Byggatorna ger en förutsättning för områdets utbyggnad med bostadshus, en skola och en idrottshall. Mer information om skolbygget hittar du via länken längs ner på denna sida.

När byggnaderna står färdiga kommer även gatorna och grönområdena att färdigställas.

Illustration över gator som byggs i norra delen av Södra Råbylund
De nya gatorna som byggs har fått sina namn utifrån ett mineraltema.

Utbyggnadsetapper

Det är den kraftigt markerade etappen som är aktuell för utbyggnad under 2021-2022. Den byggs utifrån två detaljplaner: detaljplan för Stora Råby 33:25 m fl i Lund, Lunds kommun PÄ 01/2016a 1281K-P221 samt en del av detaljplan för Stora Råby 33:15 m fl Lund, Lunds kommun PÄ 03/2016 1281K-P238.

Södra Råbylund - aktuell byggetapp 2021-2022
Södra Råbylund - aktuell byggetapp 2021-2022

Södra Råbylund Etapp I

Området är i stort färdigbyggt och det kommer att finnas cirka 170 radhus och även en för- och grundskola.

Södra Råbylund Etapp II

Här har många redan flyttat in medan andra kvarter snart är klara för inflytt. När området är klart finns här cirka 500 bostäder i radhus och flerbostadshus.

Södra Råbylund Etapp III norr

Detaljplanen innehåller drygt 500 bostäder, de flesta i flerbostadshus men det kommer preliminärt även bli några några parhus. I området planeras det också för en mindre park. Planen har vunnit laga kraft och området byggs successivt ut med start våren 2021.

Södra Råbylund Etapp III söder

Hösten 2022

I september kommer vi att börja schakta bort massor i området väster om Prästavägen. Vi kommer under hösten också att gallra i vegetationen längs med Prästavägen, för att förbereda för höstens arbete med att ersätta den befintliga dagvattenkulverten med en kanal som synliggör vattnet. Schaktnings- och röjningsarbetet kommer att innebära ökad trafik på Råbyvägen, då lastbilar kommer att köra bort massorna. Mer information om höstens arbeten kommer efter sommaren.

Inför byggstart av denna sista byggetapp är delar av Prästavägen, som sträcker sig norr om Stora Råby upp till Råbylundsvägen, stängd för all trafik. För att möjliggöra förbindelser mellan Stora Råby och Lunds centrum finns en provisorisk omledning av Prästavägen till Sydöstra vägen. Byggarbetet innebär tunga transporter, smuts och buller. Du som bor i Stora Råby hänvisas till denna nya förbindelse.

Karta som illustrerar hur den tillfälliga omledningen kommer att ske.
Prästavägen är tillfälligt stängd för trafik. Sydöstra vägen (orange markering i kartan) fungerar som omledningsväg.

Området ska få flerbostadshus, radhus, skola, idrottshall, handel och kontor. Totalt beräknas området få 645 nya bostäder.

En skola (F-3) med idrotts- och gymnastikhall placeras i den norra delen av planområdet med närhet till kollektivtrafik och parkstråket som sträcker sig ner mot Råbysjön.

Det planeras också för handel i området, i närheten av kollektivtrafik.

Råbysjön

Unikt för området är Råbysjön, som är ungefär lika stor som fyra fotbollsplaner. Kajen, den norra delen som vetter mot bostadsområdet, har en urban gestaltning med betongkanter, gradänger, konstnärligt utformade bänkar och träd.

I husen som står närmast sjön, planeras det för café eller annan service i bottenvåningen. Stränderna och området runt resten av sjön är betydligt mer naturlika. De smala bostadsgatorna leder fram till bredare gator. De nya gatorna bildar tillsammans med huvudgatan en rutnätsstruktur, med gång- och cykelvägar som orienterar sig längs gatorna mot bostadskvarteren i riktning mot parken och Råbysjön i söder. I ett centralt läge utmed huvudgatan finns ett torg med busshållplats.

En annan kvalitet i området är närheten till grönområden och parker med lekplatser och multiplan. I de inre kvarteren har familjerna ofta tillgång till en egen trädgård. De högre flerfamiljshusen ligger närmast de stora grönområdena i väster och söder. På så sätt blir det lätt för alla att ta sig ut och se grönska genom fönstret.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?