Länk till startsidan

Södra Råbylund

Arbetet med Södra Råbylund har nu kommit mer än halvvägs. Området har tydliga kvartersformer med blandad bebyggelse och närhet till omgivande natur. När det är färdigbyggt kommer drygt 4500 personer bo i Södra Råbylund.

Utbyggnadsetapper

De olika byggetapperna i södra råbylund, under 2021 och 2022.

Tidplan

Arbetet med den södra etappen för Södra Råbylund pågår. Under hösten arbetar vi med sanering och schaktning. Sedan ska vi ersätta den befintliga dagvattenkulverten med en kanal som synliggör vattnet.

Den 19 oktober stängde vi Råbylundsvägen mellan Sydöstra vägen och Trilobitgatan för trafik. Vägen kommer att öppna igen efter påskhelgen 2023.

Arbetet med den södra etappen pågår fram till årsskiftet 2023/2024.

Entreprenör: Jonab Anläggnings AB

Södra Råbylund Etapp III söder, Aktuellt Hösten/Vintern 2022

I september påbörjades arbetet med att schakta bort massor i området väster om Prästavägen. Vi har också tagit bort vegetationen längs med Prästavägen, för att förbereda för höstens arbete med att ersätta den befintliga dagvattenkulverten med en kanal som synliggör vattnet. Arbetet med kanalkonstruktionen börjar allra närmst Råbylundsvägen, och fortsätter sedan söderut. Även ledningsarbeten ska utföras. Schaktnings- och röjningsarbetet innebär ökad trafik på Råbyvägen.

I november/december påbörjar vi iordningställandet av gång- och cykelbanan runt Råbylundskolan. Vi asfalterar och lägger betongplattor. Arbetet innebär att det kommer att vara lerigt längst med Granitvägen fram till slutet av december.

Råbylundsvägen stängd

Sedan den 19 oktober är Råbylundsvägen mellan Sydöstra vägen och Trilobitgatan stängd. Vi arbetar med att förlägga nödvändig infrastruktur, som el, VA och fiber, men också med kanalkonstruktionen. Avstängningen innebär en omledning av biltrafik, busstrafik och gång- och cykeltrafik. Bil- och busstrafiken leds om enligt den röda markeringen i kartan nedan, via Sydöstra vägen, Dalbyvägen och Pilgrimsvägen. Busshållplatsen Guldåkerstorget är flyttad till Sydöstra vägen och busshållplatsen Diakongatan till Pilgrimsvägen. Se pilarna i kartan. Gång- och cykeltrafiken leds om enligt grön markering i kartan.

Råbylundsvägen kommer att öppnas igen efter påskhelgen 2023. 

Röd sträcka i kartan visar omledningsvägar för buss- och biltrafik. Grön sträcka gäller för gång- och cykeltrafik. Pilarna visar busshållplatser.

Omledning av Prästavägen

Delar av Prästavägen, som sträcker sig norr om Stora Råby upp till Råbylundsvägen, är stängd för all trafik. För att möjliggöra förbindelser mellan Stora Råby och Lunds centrum finns en provisorisk omledning av Prästavägen till Sydöstra vägen. Byggarbetet innebär tunga transporter, smuts och buller. Du som bor i Stora Råby hänvisas till denna tillfälliga förbindelse.

Karta som illustrerar hur den tillfälliga omledningen kommer att ske.
Prästavägen är tillfälligt stängd för trafik. Sydöstra vägen (orange markering i kartan) fungerar som omledningsväg.

Ny gång- och cykeltunnel under Dalbyvägen

Illustrationskarta som visar den framtida tunneln under Dalbygäven
Den nya gång- och cykeltunneln går under Dalbyvägen och förbinder Södra Råbylund med Linero.

Bygget av gång- och cykeltunneln under Dalbyvägen har pågått sedan i början av året. Båda sidor av Dalbyvägen har förberetts för tunnellanseringen och själva tunneln har gjutits vid sidan av vägen. Under Kristi himmelfärdshelgen 2022 sköt vi den på plats. Nu pågår arbetet med att bygga upp platsen med nya gång- och cykelvägar, planteringar och belysning.

Södra Råbylund Etapp I

Området är i stort färdigbyggt och det kommer att finnas cirka 170 radhus och även förskola och grundskola.

Södra Råbylund Etapp II

Här har många redan flyttat in medan andra kvarter snart är klara för inflytt. När området är klart finns här cirka 500 bostäder i radhus och flerbostadshus.

Södra Råbylund Etapp III norr

Detaljplanen innehåller drygt 500 bostäder, de flesta i flerbostadshus men det kommer preliminärt även bli några några parhus. I området planeras det också för en mindre park. Planen har vunnit laga kraft och området byggs successivt ut.

Området ska få flerbostadshus, radhus, skola, idrottshall, handel och kontor. Totalt beräknas området få 645 nya bostäder.

En skola (F–3) med idrotts- och gymnastikhall placeras i den norra delen av planområdet med närhet till kollektivtrafik och parkstråket som sträcker sig ner mot Råbysjön.

Det planeras också för handel i området, i närheten av kollektivtrafik.

Råbysjön

Unikt för området är Råbysjön, som är ungefär lika stor som fyra fotbollsplaner. Kajen, den norra delen som vetter mot bostadsområdet, har en urban gestaltning med betongkanter, gradänger, konstnärligt utformade bänkar och träd.

I husen som står närmast sjön, planeras det för café eller annan service i bottenvåningen. Stränderna och området runt resten av sjön är betydligt mer naturlika. De smala bostadsgatorna leder fram till bredare gator. De nya gatorna bildar tillsammans med huvudgatan en rutnätsstruktur, med gång- och cykelvägar som orienterar sig längs gatorna mot bostadskvarteren i riktning mot parken och Råbysjön i söder. I ett centralt läge utmed huvudgatan finns ett torg med busshållplats.

En annan kvalitet i området är närheten till grönområden och parker med lekplatser och multiplan. I de inre kvarteren har familjerna ofta tillgång till en egen trädgård. De högre flerfamiljshusen ligger närmast de stora grönområdena i väster och söder. På så sätt blir det lätt för alla att ta sig ut och se grönska genom fönstret.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?