Länk till startsidan

Södra Råbylund

Området Södra Råbylund har nu kommit mer än halvvägs. Området har tydliga kvartersformer med blandad bebyggelse och närhet till omgivande natur. När området är färdigbyggt kommer det att bo drygt 4500 personer i Södra Råbylund. Just nu bygger vi ett gatunät i områdets norra del.

Tunnelbygget startar i januari

Den nya gång- och cykeltunneln ska gå under Dalbyvägen och förbinda Södra Råbylund och Linero. Tunneln kommer att byggas vid sidan av Dalbyvägen och ska sedan skjutas in på plats. För att förbereda för tunnellanseringen behöver platsen byggas om. Arbetet startar efter årsskiftet och ska pågå under hela våren.

Anläggningsarbetet av ledningar och byggator i Södra Råbylund fortskrider enligt plan. Nästa steg i projektet är bygget av gång- och cykeltunneln som ska gå under Dalbyvägen och förbinda Södra Råbylund och Linero. Under vintern och våren 2022 förbereds platsen på båda sidor av Dalbyvägen för tunnellanseringen. Träden ska avverkas, markytan ska schaktas och terrasseras, jordmassorna ska köras bort. Drakskeppsvägen på Linero kommer att användas för byggtransporter, något som medför smuts och buller. Tunneln gjuts på Gamla Dalbyvägen och därefter skjuts in under Dalbyvägen. Platsen ska sedan återbyggas med nya gång- och cykelvägar, planteringar och belysning.

Så påverkas trafiken

Tunnelbygget påverkar framkomligheten på Dalbyvägen. Körbanorna förbi byggarbetsplatsen ska smalnas av och hastigheten sänks till en maxgräns på 50 km/h. Under tunnellanseringen, som planeras till Kristi himmelfärdshelgen 2022, ska Dalbyvägen vid byggarbetsplatsen helt stängas för trafik. Mer information om det kommer under våren. Förberedelser för tunnellanseringen påverkar något cykeltrafiken på Linerosidan. Se kartan och beskrivningen nedan.

Ett svartvitt flygfotot som visar området.
Den orange-markerade cykelvägen på Linero kommer att användas för byggtransporter och stängs därför av för cykeltrafik under byggtiden. Cykeltrafiken leds om via Björn Järnsidas gränd (ljusgul markering). Cykelvägen förbi byggarbetsplatsen ska vara framkomlig, men se upp för byggtransporter som korsar den. Även körbanorna på Dalbyvägen kommer att smalnas av för att förbereda för brolanseringen.

Tidplan

Byggarbetet med gång- och cykeltunneln startar i januari 2022. Lanseringen planeras till Kristi himmelfärdshelgen i slutet av maj. Denna entreprenad beräknas vara helt färdig på slutet av 2022. Det pågår just nu detaljprojektering av södra etappen för Södra Råbylund; bygget av den etappen kan tidigast starta under senvåren 2022.

Entreprenör

Jonab Anläggnings AB

Ett nytt gatunät tar form

Södra Råbylund exploateras vidare och nu bygger Lunds kommuns entreprenör ett gatunät i områdets norra del, mellan Dalbyvägen och Sydöstra vägen. De nya gatorna – Sandstensvägen, Kattguldsgatan, Turmalingatan och Malakitgatan – har fått sina namn utifrån ett mineraltema.

I denna etapp byggs ledningssystem, så kallade byggator samt en gång- och cykeltunnel under Dalbyvägen. Tunneln ska skapa en passage mellan Södra Råbylund och Linero. Byggatorna ger en förutsättning för områdets vidare utbyggnad med bostadshus samt en skola och en idrottshall. En del byggarbeten med skolan och bostäderna har redan påbörjats. Mer information om skolbygget hittar du via länken längs ner på denna sida.

När byggnaderna står färdiga kommer även gatorna och grönområdena att färdigställas.

Illustration över gator som byggs i norra delen av Södra Råbylund
De nya gatorna som byggs har fått sina namn utifrån ett mineraltema.

Utbyggnadsetapper

Det är den kraftigt markerade etappen som är aktuell för utbyggnad under 2021-2022. Den byggs utifrån två detaljplaner: detaljplan för Stora Råby 33:25 m fl i Lund, Lunds kommun PÄ 01/2016a 1281K-P221 samt en del av detaljplan för Stora Råby 33:15 m fl Lund, Lunds kommun PÄ 03/2016 1281K-P238.

Södra Råbylund - aktuell byggetapp 2021-2022
Södra Råbylund - aktuell byggetapp 2021-2022

Södra Råbylund Etapp I

Området är i stort färdigbyggt och det kommer att finnas cirka 170 radhus och även en för- och grundskola.

Södra Råbylund Etapp II

Här har många redan flyttat in medan andra kvarter snart är klara för inflytt. När området är klart finns här cirka 500 bostäder i radhus och flerbostadshus.

Södra Råbylund Etapp III norr

Detaljplanen innehåller drygt 500 bostäder, de flesta i flerbostadshus men det kommer preliminärt även bli några några parhus. I området planeraras det också för en mindre park. Planen har vunnit laga kraft och området byggs successivt ut med start våren 2021.

Södra Råbylund Etapp III söder

Aktuellt vintern 2022

Inför byggstart av denna sista byggetapp behöver delar av Prästavägen, som sträcker sig norr om Stora Råby upp till Råbylundsvägen, stängas för all trafik. Preliminärt stängs den delen i maj, 2022. För att möjliggöra förbindelser mellan Stora Råby och Lunds centrum kommer vi att bygga en provisorisk omledning av Prästavägen till Sydöstra vägen. Byggarbetet innebär tunga transporter, smuts och buller. Du som bor i Stora Råby kommer att hänvisas till denna nya förbindelse när den öppnas.

Karta som illustrerar hur den tillfälliga omledningen kommer att ske.
I januari 2022 startar bygget av den tillfälliga omledningen av Prästavägen, mot Sydöstra vägen (orange markering i kartan). Den nybyggda vägen ska öppnas för trafik i samband med avstängningen av Prästavägens norra del, preliminärt i maj, 2022.

Området ska få flerbostadshus, radhus, skola, idrottshall, handel och en mindre andel kontor. Totalt beräknas området få 645 nya bostäder.

En skola (F-3) med idrotts- och gymnastikhall placeras i den norra delen av planområdet med närhet till kollektivtrafik och parkstråket som sträcker sig ner mot Råbysjön. Tanken är också att synliggöra dagvatten genom att ersätta den befintliga dagvattenkulverten med ett kanalstråk där merparten av den nya bostäderna planeras vända sig mot kanalen. Det planeras också för handel i området, i närheten av kollektivtrafik.

Planen har vunnit laga kraft och området kommer att byggas successivt med preliminär start 2022.

Unikt för området är Råbysjön som är ungefär lika stor som fyra fotbollsplaner. Kajen, den norra delen som vetter mot bostadsområdet har en urban gestaltning med betongkanter, gradänger, konstnärligt utformade bänkar och träd.

Råbysjön

I husen som står närmast sjön, planeras det för café eller annan service i bottenvåningen. Stränderna och området runt resten av sjön är betydligt mer naturlika. De smala bostadsgatorna leder fram till bredare gator. De nya gatorna bildar tillsammans med huvudgatan en rutnätsstruktur, med gång- och cykelvägar som orienterar sig längs gatorna mot bostadskvarteren i riktning mot parken och Råbysjön i söder. I ett centralt läge utmed huvudgatan finns ett torg med busshållplats.

En annan kvalitet i området är närheten till grönområden och parker med lekplatser och multiplan. I de inre kvarteren har familjerna ofta tillgång till en egen trädgård. De högre flerfamiljshusen ligger närmast de stora grönområdena i väster och söder. På så sätt blir det lätt för alla att ta sig ut och se grönska genom fönstret.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?