Länk till startsidan

Våtmark och dammar anläggs i Södra Sandby

Under de senaste 200 åren har en stor del av landskapets vattenytor försvunnit på grund av utdikning. Dagens klimatförändringar gör att skyfall och vattenbrist blir allt vanligare. Genom att bygga dammar minskar vi risken för både översvämningar och torka, binder koldioxid och stärker ekosystemet. I östra Södra Sandby har två dammar och ett blågrönt stråk anlagts.

Våtmarksområde i Södra Sandby under uppbyggnad fotograferat från luften.

Det stora arbetet med anläggningen av dammarna har skett under 2022. Ett blågrönt stråk har anlagts med en stig till en utsiktsbrygga ut mot små fågelöar och en grillplats där det finns möjlighet att håva efter insekter. Plantering av träd och buskar har skett och de stängslas in mot djur som kan gnaga. Området är naturligt sandigt och vissa ytor kommer att vara helt sandiga.

Se film av digitala träffpunkten om våtmarken

Läs arkeologernas rapport om våtmarken

Aktuellt

2023-03-17

  • VA SYDs andra etapp i Södra Sandby i de västra delarna av området pågår och beräknas vara klar i maj.
  • Lunds kommun kommer att bredda stigarna söder och öster om våtmarkerna och sätta upp två storkbon under våren.

Störningar under byggtid

Störningarna bedöms att bli små.

Vem bygger damm och våtmarksområde?

Kävlingeåns vattenråd är en frivillig sammanslutning av kommuner, industrier, vattenavledningsföretag och övriga, som på olika sätt är berörs av vattnet i Kävlingeåns avrinningsområde. Kävlingeå-projektet och vattenrådet har under nästan 30 år anlagt dammar/våtmarker på en yta stor som 1000 fotbollsplaner som renar totalt renar vattendragen från 150 ton kväve och 5 ton fosfor varje år. Att reducera motsvarande mängd övergödande ämnen i ett reningsverk skulle kosta cirka 22 miljoner kronor om året. Kävlingeån har höga naturvärden, men når fortfarande inte dagens krav på vattenkvalitet.

Åtgärder

När vi anlägger våtmarker minskar vi vår sårbarhet för torka och översvämningar. Med dammarnas förmåga att binda koldioxid motverkar vi klimatförändringar. Våtmarksområden skapar också nya livsmiljöer för fåglar, fisk, groddjur och däggdjur samt vattenlevande småkryp. Tidigare projekt har bidragit till mätbara förbättringar för hotade arter vattendragens avrinningsområde.

  • Dammarna grävs ur, massorna används till utjämning av marken intill dammarna.
  • Stigar för rekreation anläggs till håvningsstrand med grillplats och en utsiktsbrygga. Träd och buskar planteras i den sista etappen och en informationstavla sätts också upp.
  • Två storkbon planeras i området enligt ett Lundaförslag.
En damm i Södra Sandbys våtmarksområde med en rastplats i förgrunden.

Tidplan

Start: oktober 2021
Beräknas att vara klart: sommar 2023

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?