Länk till startsidan

Våtmark och dammar anläggs

Under de senaste 200 åren har en stor del av landskapets vattenytor försvunnit på grund av utdikning. Dagens klimatförändringar gör att skyfall och vattenbrist blir allt vanligare. Genom att bygga dammar minskar vi risken för både översvämningar och torka, binder koldioxid och stärker ekosystemet. I östra Södra Sandby ska två dammar och ett blågrönt stråk anläggas.

Översiktsbild som visar våtmarksområdet i Södra Sandby.

Det stora arbetet med anläggningen av dammarna planeras att ske under 2022. När dammarna är klara påbörjas de delar av projektet som ska göra våtmarksområdet till ett blågrönt stråk med en stig till en utsiktsbrygga ut mot små fågelöar och en grillplats där det finns möjlighet att håva efter insekter. Plantering av träd och buskar samt placering av bänkar sker under sista etappen av anläggandet. Området är naturligt sandigt och vissa ytor kommer att vara helt sandiga.

Aktuellt

2022-11-07
VA SYDs andra etapp i Södra Sandby är försenad. Preliminärt kommer arbetet med denna igång i februari och ska vara klar i maj.

Se film av digitala träffpunkten om våtmarken

Läs arkeologernas rapport om våtmarken

Störningar under byggtid

Störningarna bedöms att bli små.

Vem bygger damm och våtmarksområde?

Kävlingeåns vattenråd är en frivillig sammanslutning av kommuner, industrier, vattenavledningsföretag och övriga, som på olika sätt är berörs av vattnet i Kävlingeåns avrinningsområde. Kävlingeå-projektet och vattenrådet har under nästan 30 år anlagt dammar/våtmarker på en yta stor som 1000 fotbollsplaner som renar totalt renar vattendragen från 150 ton kväve och 5 ton fosfor varje år. Att reducera motsvarande mängd övergödande ämnen i ett reningsverk skulle kosta cirka 22 miljoner kronor om året. Kävlingeån har höga naturvärden, men når fortfarande inte dagens krav på vattenkvalitet.

Åtgärder

När vi anlägger våtmarker minskar vi vår sårbarhet för torka och översvämningar. Med dammarnas förmåga att binda koldioxid motverkar vi klimatförändringar. Våtmarksområden skapar också nya livsmiljöer för fåglar, fisk, groddjur och däggdjur samt vattenlevande småkryp. Tidigare projekt har bidragit till mätbara förbättringar för hotade arter vattendragens avrinningsområde.

  • Sommar 2022: Dammarna grävs ur, massorna används till utjämning av marken intill dammarna.
  • Höst 2022: Stigar för rekreation anläggs till håvningsstrand med grillplats och en utsiktsbrygga. Träd och buskar planteras i den sista etappen och en informationstavla sätts också upp.
  • Två storkbon planeras i området enligt ett Lundaförslag.

Tidplan

Start: oktober 2021.
Beräknas att vara klart: sommar 2022.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?