Länk till startsidan

Byggmästaregatan byggs om

Byggmästaregatan mellan Bryggaregatan och Hantverksgatan är nu avstängd för ombyggnad. Byggarbetet beräknas pågå till slutet av februari, 2022.

Byggtiden

Den 26 juli startar ombyggnaden av den 550 meter långa sträckan mellan Bryggaregatan och Hantverksgatan.

Byggarbetet är grovt indelat i tre delsträckor:

  • Byggmästaregatan mellan Järngatan och Banvaktsgatan (etapp 1).
  • Byggmästaregatan mellan Banvaktsgatan och Hantverksgatan (etapp 2).
  • Byggmästaregatan mellan Bryggaregatan och Järngatan, inklusive korsningen (etapp 3).

Arbetet ska huvudsakligen ske i den etappen som pågår just då; en del arbetsmoment kommer däremot att utföras på hela sträckan oavsett etappen. Därmed blir hela sträckan en byggarbetsplats.

Byggarbetet beräknas pågå till slutet av februari, 2022.

Så påverkas trafiken

Omledningskarta för trafik under tiden som Byggmästaregatan är avstängd för ombyggnad

Den del av Byggmästaregatan som byggs om stängs helt för trafik under byggtiden (se den röda markeringen på kartan ovan). Angöring med bil till fastigheterna blir möjlig, men hänvisas i huvudsak till smågatorna. Det kommer att vara möjligt att passera byggarbetsplatsen till fots.

Övrig trafik leds om. Biltrafiken – via Fjelievägen och Bryggaregatan. Detta blir också en omledningsväg till kollektivtrafiken (orange markering på kartan). Fotgängare och cyklister hänvisas till gång- och cykelbanan i Bjeredsparken, markerat i blått på kartan.

Biltrafiken som ska till kommunhuset Kristallen samt till Lunds tingsrätt leds om via Kung Oskars väg och Fabriksgatan då korsningen Vävaregatan/Byggmästaregatan blir avstängd.

Påverkan under byggtiden

Ombyggnaden av Byggmästaregatan innebär en del moment som kan medföra buller och vibrationer. Asfalten ska rivas bort för att sedan återanvändas. Vatten- och avloppsarbeten ska utföras, något som innebär schaktning. När gatan byggs upp igen ska kantstenen flyttas ut och gatsten ska sättas. Träden ska planteras och gatan ska till sist asfalteras på nytt. Vissa av dessa byggmoment kan tillfälligt ge upphov till höga ljud.

Bakgrund till projektet

Cykelvägnätet är välutvecklat i Lund, alla stråk är däremot inte sammanlänkade. Byggmästaregatan är en sådan länk som saknas – ett stråk som tusentals lundabor cyklar på varje dag, men där det saknas en separerad cykelbana. Ombyggnadsarbete berör en 550 meter lång sträcka mellan Bryggaregatan och korsningen Hantverksgatan - Landstingsgatan, enligt utformningen som beskrivs nedan.

Byggmästaregatans nya utformning

Byggmästaregatans framtida utformning: den översta skissen till vänster visar en tvärsektion med träd som ska planteras mellan körbanan och gång- och cykelvägen. Skissen längre ner visar bilparkeringsplatser som ska byggas mellan träden. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Gatan ska byggas om enligt skissen ovan: cyklisterna ska få ett eget utrymme på bägge sidor gatan; det ska planteras nya träd samt byggas längsgående bilparkeringar mellan träden. För att få plats med cykelbanorna och träden behöver kommunen ta tillbaka den allmänna platsmarken som några fastighetsägare använder idag för bilparkeringar. Möjligheten att parkera på gatan under byggtiden blir kraftigt begränsad, men kommer att finnas kvar. Antalet bilparkeringar – 42 parkeringsplatser – förblir det samma när ombyggnaden är färdig. Även de fyra busshållplatserna kommer att byggas om och finnas kvar på samma lägen.

Byggmästaregatan har kulturhistoriska värden och ingår i bevaringsprogrammet. Detta ska speglas i gatans nya utformning då en upphöjd korsning mellan Byggmästaregatan och Vävaregatan, skiljeremsor mellan de olika trafikslagen och parkeringsytor läggs i smågatsten. Det blir betongplattor på trottoarer och körytorna för cykel och bil asfalteras.

Vi kommer att plantera nya träd längs med gatan som byggs om. Träden ska stå i grönytor med växtbäddar som byggs enligt en innovativ planteringsmetod där man blandar i biokol som renar dagvattnet och förser växter och träd med näringsämnen. Denna planteringsmetod ingår i ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt ”Rest till Bäst” som har som syfte att ta fram lösningar för att hantera organiska restprodukter (park- och trädgårdsavfall, slam, alger och tång) och skapa en efterfrågad nyttoprodukt (biokol). Samtidigt minimeras miljö- och klimatpåverkan och en kolsänka etableras.

De befintliga belysningsstolparna på den aktuella sträckan kommer att rivas och ersättas med nya stolpar som belyser både körbanan och de nya gång- och cykelvägarna.

Säkrare för alla som rör sig på gatan

Gatans nya utformning ska öka trafiksäkerheten. Smalare körytor för bil begränsar hastigheten. Separerade utrymmen för de olika trafikslagen och bättre sikt minskar kollisionsrisken. Ombyggnaden innebär fler och säkrare passager för fotgängare. Passagerna kommer att anpassas för att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade. Den nya belysningen ska öka tryggheten och fler träd ska bidra till biologisk mångfald och tillföra grönska.

Ombyggnaden av Byggmästaregatan finansieras av staten via Sverigeförhandlingen – ett avtal mellan kommunen och staten där staten medfinansierar viktiga infrastruktursatsningar och kommunen står för utbyggnad av kollektivtrafik, bostäder och cykelåtgärder som motprestation.

Byggentreprenör

Markentreprenad, Lunds kommun.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?