Länk till startsidan

Bygget av Påskagängets nya skola

Bygget av Påskagängets skola i Dalby har dragit ut på tiden och drabbas nu tyvärr av ytterligare en försening. Detta innebär att skolan inte kommer att bli klar som planerat till höstterminen 2025.

Längre ner på sidan kan du läsa om varför och vad Lunds kommun nu gör för att försöka minimera den extra försening som nu uppstår.

Påskagängets skola i Dalby är efterlängtad sedan många år tillbaka. När den nya skolan står klar kommer lokalerna att rymma 400 barn, en idrottshall, fritidshem och tillagningskök. Skolgården kommer att bestå av stora grönområden och fina utemiljöer. Projektet bedöms kosta cirka 240 miljoner kronor.

Nytt beslut om budget behövdes

Eftersom kostnaden för den planerade skolan stigit med mer än 10 procent, sedan beslutet 2017, behövde kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut om investeringen. Detta skedde vid sammanträdet den 31 mars 2022, då de folkvalda godkände investeringsbudgeten.

Att projektet dragit ut på tiden beror bland annat på att det behövdes en ny detaljplan över området och, innan denna kunde antas, byggas in en ammoniaktank.

Vad händer nu?

När det nu finns ett nytt investeringsbeslut påbörjas projektet snarast möjligt. I det här arbetet ingår bland annat att ansöka om bygglov, upphandla entreprenad, flytta en dagvattendamm och andra markarbeten. Denna del har dock stött på problem – se nedan.

När börjar vi bygga?

Byggstart var planerad till första halvåret 2023 men det är nu oklart när vi kan komma igång. När tidplanen för Påskagängets skola justerats kommer vi att uppdatera informationen här på lund.se.

Tidplan, budget och status

Projektet omfattar nybyggnation av skola för 400 elever i årskurs F–6. I projektet ingår även en fullstor idrottshall, fritidshem och tillagningskök.

Status: beslutad men inte påbörjad
Arkitekt: -
Entreprenad: -
Beräknad inflyttning: oklart
Kostnad: 240 miljoner kronor

Groddjur försenar skolbygget

Vid Påskagänget i Dalby ska en ny grundskola byggas för 400 elever, men för att kunna bygga skolan behöver Lunds kommun först flytta en dagvattendamm. Flytten av dammen har dock stött på problem, vilket kommer att försena bygget av skolan och idrottshallen ytterligare.

Inför den här typen av åtgärder görs alltid en naturvärdesinventering i det aktuella området. En sådan inventering genomfördes våren 2022 och visade att dammarna i området är hemvist för en rad fridlysta groddjur, däribland den större vattensalamandern och den ätliga grodan.

Artskyddsutredning och samråd

Det har varit känt sedan tidigare att det finns groddjur i dammarna, men inte i vilken omfattning och huruvida djuren rör sig mellan de båda dammarna. Det hittades även fler arter än som tidigare varit känt. Därför behövde Lunds kommun enligt lag (artskyddsförordningen) göra en artskyddsutredning, som ger förslag på vilka åtgärder som krävs för att skydda djurlivet. Utredningen är nu genomförd och Lunds kommun kan därmed gå vidare med att ta fram ett förslag på hur vi kan bygga, men som först ska förankras med länsstyrelsen genom samråd.

Alternativ lösning

Förslaget innebär att vi ser över alternativa placeringar av skolan och idrottshallen inom befintlig fastighet och detaljplan. Byggnaden skulle i så fall samma funktioner och innehåll som planerat medan utemiljön får en något förändrad utformning än det från början var tänkt, detsamma gäller tillfartsvägar och parkering.

Hur påverkar detta vilken skola mitt/mina barn kommer att gå på?

Inflyttning har tidigare varit planerad till höstterminen 2025. I nuläget är det tyvärr inte möjligt att ge svar på hur lång den extra förseningen blir.

För eleverna på Påskagängets skola F–3 innebär det att verksamheten är kvar i nuvarande lokaler på Kattfotsgränden. Fram till dess att vår nya skola står färdig kommer skolans idrotts- och slöjdundervisning genomföras på Hagalundskolan. Tills vidare gäller att från det läsåret som elever börjar i årskurs 4 flyttar de över till Nyvångskolan F–9.

I nuläget är det för tidigt att svara på hur byggnadsplanerna påverkar övergången för eleverna mellan Påskagängets skola och Nyvångskolan. Klart är dock att alla elever kommer att få en skolplacering i Dalby och att barn- och skolförvaltningen tittar på olika lösningar för att göra det så bra som möjligt för våra elever fram tills att Påskagängets nya skolbyggnad står klar.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?