Länk till startsidan

Bygget av Påskagängets nya skola

Bygget av Påskagängets skola i Dalby har dragit ut på tiden. I nuläget finns det ingen exakt tidplan för när de nya skollokalerna väntas stå klara. Först behöver det tas ett nytt beslut om budget och därefter går byggprocessen i gång.

Påskagängets skola i Dalby är efterlängtad sedan många år tillbaka. När den nya skolan står klar kommer lokalerna att rymma 400 barn, en idrottshall, fritidshem och tillagningskök. Skolgården kommer att bestå av stora grönområden och fina utemiljöer.

Just nu håller en utredning på att tas fram för att säkerställa kostnaderna kopplade till byggprojektet. Lunds kommuns bedömning är att projektet kommer att kosta mer än de 185 miljoner kronor, som kommunfullmäktige sade ja till i mars 2017. Sedan dess har kostnaderna för byggmaterial stigit.

Nytt beslut om budget behövs

När utredningen, som väntas vara klar i januari/februari 2022 är färdigställd, kommer kalkylen att uppdateras. Eftersom det handlar om en stor investering behöver ärendet beredas ytterligare en gång politiskt och avgöras i kommunfullmäktige. Så snart det nya beslutet är taget kommer projektet att påbörjas snarast möjligt. I det här arbetet ingår bland annat att ansöka om bygglov, upphandla entreprenad, flytta en dagvattendamm och andra markarbeten.

I väntan på den nya skolan har personal och elever som tillhör Påskagängets skola sina klassrum i lokaler som tidigare använts av förskolan Kattfoten – lokaler som byggts för att kunna fungera både som förskola och skola.

I februari 2022 kommer vårdnadshavare som i dag har barn i de tillfälliga lokalerna för Påskagängets skola att kallas till ett informationsmöte för att ta del av innehållet i utredningen. När tidplanen för Påskagängets skola justerats kommer vi också att uppdatera informationen här på lund.se.

Fakta

Projektet omfattar nybyggnation av skola för 400 elever i årskurs F-6. I projektet ingår även en fullstor idrottshall, fritidshem och tillagningskök.

Vad har hänt sedan förra beslutet?

I mars 2017 beslöt kommunfullmäktige om budget för att bygga Påskagängets skola. Alternativ om att etablera paviljonger utreddes men beslut fattades istället om att skolan skulle flytta in i tillfälliga lokaler, däribland Kattfotens förskola.

Under framtagandet av en ny detaljplan konstaterades att en tank vid AAK:s fabrik behövde byggas in för att kunna bygga en skola inom detaljplanen. Detta krav ställdes utifrån MSB:s riskbedömningar (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).

I juni 2020 beslutade byggnadsnämnden att godkänna den nya detaljplanen.

Vad händer nu?

Nytt beslut krävs för att hantera kostnader som tillkommit i projektet. Tidplan för detta är fortfarande oklar. När budget fastställts tas det bland annat fram underlag för bygglov, upphandling av byggentreprenad och slutliga arkitektritningar, inledande markarbeten och flytt av dagvattendamm.

Det är fortfarande för tidigt att ge någon prognos för när verksamheten kan flytta in i sina nya lokaler.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?