Länk till startsidan

Bostadsområdet Idalafältet etapp II

Under året pågår det byggförberedande projekteringsarbetet av allmän plats i Idalaområdet. Det omfattar gator och parkmark men också dagvattenhantering, belysning och gång- och cykelvägar. Bostadsbyggandet beräknas starta 2023.

Illustration över bostadsområdet Idala i veberöd

Området ska bebyggas med 300-360 bostäder: flerbostadshus, radhus och fribyggartomter. När projekteringen är klar kan byggnationen av bostäder börja. Detta förväntas ske under 2023.

Under projekteringsarbetet förbereder vi för:

 • VA-ledningar
 • Fördröjningsmagasin
 • Parkmark med dagvattenmagasin med fördröjningsfunktion
 • Byggator och färdigställande
 • Gång- och cykelstråk med intilliggande vegetation
 • Belysning
 • Trädplanteringar i gatumiljö
 • Dagvattenhantering och dränering för gatunätet, gång- och cykelvägar och i grönområden
 • Höjdsättningen ska ses över, dels för att minimera masshantering dels för att området ska kunna hantera skyfall och dagvatten på bästa sätt.
 • Arbeten på ytor utanför detaljplanegräns: bland annat upprustning av befintlig lekplats, nytt dagvattendike, befintlig fotbollsplan sänks ner cirka 30 cm för att även fungera som översvämningsyta. Mäster Knuds gata, norr om nedsänkt fotbollsplan flyttas norrut på grund av ändrad fastighetsgräns.

Tidplan för projektering och anläggning

 • Projektering inkl. markundersökningar och geoteknik pågår och avslutas senast 31 december 2021
 • Byggnation av det som projekterats: start 2022.
 • Möjlig start för bostadsbyggande: 2023.

Mer om tidplanen

 • Inom den sydöstra delen av planområdet finns en brukshundsklubb med ett arrendeavtal som löper ut i december 2027. Målet är att verksamheten ska hitta en ny plats. Innan dess kan området inte bebyggas.
 • Rivning av gamla Idalaskolan planeras till sommaren 2021.
 • LKF har en markreservation inom fastigheten Idalaskolan 1, där planen är att bygga bostäder.
 • Tillträde till fribyggartomter beräknas tidigast 2023

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?