Länk till startsidan

Kvarteret Galten

130 nya bostäder, kontor, butiker och plats för film och evenemang kan ge nytt liv åt kvarteret Galten i centrala Lund.

Kvarteret Galtens innergård med ett stort träd (en platan) i mitten.
Visionsbild för innergården i kvarteret Galten. Arkitekt: Marge Arkitekter, LAND Arkitektur. Bild: TMRW.

Planarbetet är vilande i väntan på politiska beslut.

Planförslaget i korthet

Planförslaget som var på samråd under 2020 innehåller bostäder, kontor och lokaler för butiker, restaurang och kultur. Även skolan som finns i kvarteret påverkas och busstationen vid Bankgatan får en ny utformning om förslaget förverkligas. Utvecklingen ger en lösning med goda förutsättningar i framtiden, samtidigt som den bygger vidare på hur kvartersstrukturen ser ut i stadskärnan. Förslaget tillvaratar de värden och den miljö som många Lundabor värnar, inte minst bevaras TePe-huset till största delen.

Nya butiksentréer mot både Mårtenstorget och Bankgatan ger förutsättningar för mer gatuliv. Inne i kvarteret kan det bli caféer och restauranger som samlas runt en liten grön plats, där man sparar en äldre stor plantan som ger lummig grönska. Passagen mellan det inre kvartersrummet och Mårtenstorget utvecklas för att bli mer tydlig. Inne i kvarteret finns också privata bostadsgårdar med grönskande karaktär.

En biograf vid Bankgatan bedöms ha dragkraft nog för att ge gatan mer liv och stadskaraktär. Dessutom ger den en tryggare miljö än idag för den som väntar på busstorget och ger kvarteret en framsida även mot söder.

Samrådshandlingar

Vanliga frågor och svar

Utifrån samrådsförslaget från 2020.

Ett förnyat handels- och bostadskvarter kommer att bidra till mer folkliv vid Mårtenstorget, Bankgatan och centrala Lund. Samtidigt får fler människor möjligheten att bo i centrala Lund.

Projektet är även en nyckel till att göra Mårtenstorget bilfritt, då det ingår ett underjordiskt garage. Innergården ska omvandlas till en småskalig, mer offentlig mötesplats som kompletterar Mårtenstorget.

Samrådsförslaget är utformat så att de gathus som vänder sig mot torget till största delen bevaras. En mindre del av det så kallade TePe-huset kan komma att rivas medan övriga delar byggs om. Med en vidare öppning ska det bli mer inbjudande att röra sig mellan torget och innergården och vidare till busshållplatsen vid Bankgatan. Det innebär också att TePe-husets kulturhistoriska värden till en del kan återställas och göras mer synliga, även om många av dem har försvunnit i tidigare ombyggnader.

Utöver ombyggnaden av TePe-huset föreslås också att gårdshus och uthus inne på gården rivs, tillsammans med den befintliga restaurangbyggnaden. Detta för att kunna skapa en större handelslokal i två plan. I en sammanvägning får alltså gårdshus och uthus får ge vika medan den småskaliga bebyggelsen och mot den inre mötesplatsen bevaras.

Att det blir nya hus i kanten av kvarteret gör att de sår som fortfarande finns kvar från rivningarna under femtio- och sextiotalet (”genombrottet”) läks.

Flertalet av de äldre, kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna föreslås bevaras, ett resultat av en lång process där olika särintressen har sammanvägts. Att utveckla nya lokaler och bostäder i kvarteret förutsätter dock en ekonomisk hållbarhet, vilket innebär en högre täthet än vad planprogrammet redovisade. För att uppnå en stadsutveckling inom kvarteret har därför byggnadsnämnden valt att pröva detta planförslag i samråd.

Det kommer att byggas flera nya hus i olika höjd. Bostäderna kommer att ha privata gårdar och terrasser med möjlighet till grönska. Två nya, lite större hus byggs också. Det högsta, ”Carlsson”, kommer att sticka upp och signalera kvarterets betydelse. Det andra byggs i södra delen och blir ett större multihus som kan passa bra som ny biograf. Detta hus kommer att ha entré både mot innergården och ut mot busshållplatsen vid Bankgatan och skapar med sitt folkliv en tryggare miljö för väntande resenärer.

Innergården formas kring den stora platan som finns kvar från tiden då Carlssons trädgård var en cafémiljö.

Hur husen kommer att se ut i detalj, till exempel när det gäller fasadmaterial och liknande, avgörs först när det är dags för bygglov. De skisser som har visats hittills kan ändå ge en föraning om en modern arkitektur som bygger vidare på stadskärnan traditionella kvartersstruktur.

I samrådsförslaget medges en nockhöjd som är högst 40,6 m. Det höga huset är ett resultat av det parallella uppdrag som har genomförts.

Under samrådet framförde kommunstyrelsen i sitt yttrande att det högsta huset inte ska vara högre än sex våningar.

Handelslokalerna kommer inte att vara utformade som en galleria.Tanken är att det ska vara handel i en större butik med huvudentré från Mårtenstorget. De mindre butikerna, restauranger och kaféer vänder sig mot Bankgatan och Mårtenstorget med alternativa entréer mot det lilla torget på innergården.

För att röra sig mellan butikerna och restaurangerna kommer man att gå utomhus, det kommer alltså inte att vara utformat som en galleria eller ett köpcentrum. Tanken har varit att forma kvarteret med lokaler mot gatorna, som traditionell stad.

Galtenprojektet utvecklas av företaget Centrumshopping Lund AB, som är ett 50/50 % joint venture mellan den danska utvecklaren, NorCap Development A/S och Wästbygg AB. Kommunen är den största markägaren inom kvarteret och står bakom det underjordiska parkeringsgaraget.

Samrådet ägde rum under hösten 2020. Nu är planarbetet vilande i väntan på politiska beslut.

Vårfruskolan är stadens enda kommunala innerstadsskola, med de för- och nackdelar detta kan innebära. Byggnationen i kvarteret Galten kommer att påverka Vårfruskolan under lång tid. Skolgården kommer att omdisponeras, men förhoppningen är att även den nya skolgården kommer att vara en spännande och pedagogisk lärmiljö för eleverna. Dialog mellan kommunens berörda förvaltningar pågår för att hantera frågan.

Det är bara den större lokalen i TePe-huset som är renodlad handel, detta eftersom byggnaden ligger i direkt kontakt med Mårtenstorget. Användningen ”C” innebär centrumändamål som medger en stor bredd av verksamheter, till exempel butik, restaurang, service och kultur men även en begränsad andel kontor. Det är kommunens förhoppning att blandningen av funktioner tillsammans med nya bostäder och kollektivtrafik tillsammans kan bidra till en fortsatt levande innerstad

Planförslaget styr inte linjetäthet eller sträckning. Planförslaget bygger på det antal hållplatser som Skånetrafiken har efterfrågat och för samma busstrafik som idag. Hållplatsen kommer att behöva byggas om och moderniseras. Att det finns verksamhet som har öppet på kvällar och helger i närheten lär öka den upplevda tryggheten på platsen.

Parkeringshuset kommer att vara öppet för alla, det kommer att ersätta parkeringsplatserna på Mårtenstorget. Syftet med att de platserna försvinner är att torget ska kunna användas till annat, till exempel fler sociala aktiviteter.

Kontakt

Har du frågor? Ring medborgarcenter på telefon 046-359 50 00 och be att få prata med planhandläggare Åsa Nyberg.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?