Länk till startsidan

Ideon och Medicon Village

Lunds största område för forskning och utbildning ska bli en hållbar och levande stadsdel. Ambitionen är att skapa en stadsdel som blir intressant för fler. Utöver nya arbetsplatser kompletterar vi området med bostäder och mer service. De nya husens entréer vänds ut mot gator och torg. Den nya knutpunkten blir Ideontorget med sin spårvägshållplats.

Området ska få tydligare torg, mötesplatser och stråk som binder samman området. Stråken kommer främst att vara anpassade för gående och cyklister, medan bilarna parkeras i parkeringshus. Cykel och kollektivtrafik ska vara det självklara transportmedlet för de som bor och verkar i området.

Det finns två ramprogram för områdets utveckling. Ett för ”Ideon och Pålsjö företagsområde” (2010-04-08) och ett för ”Medicon Village och företagsstråket Sölvegatan” (2014-11-07). Båda programmen används idag som stöd för utvecklingen.
Kontakta Stadsbyggnadskontoret så skickar vi filen till dig via e-post.
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se.

Ideontorget

Ideontorget planeras bli områdets viktigaste offentliga rum. Det är här spårvägen stannar och syftet är att förtäta med kontor, handel och centrumverksamheter kring torget.

I detaljplanen tillåter även en utökning av Hotell Ideon Gästeri och förtätning öster. Hotellet kommer att ha entré mot torget och det finns ambitioner om en skybar på översta våningen. Dessutom planeras en utbyggnad av Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC) där entén öppnas i torgets sydvästra hörn.
Ideontorget kopplas bland annat till två starka stråk för området, Idépromenaden och Ideongatan. Idépromenaden - som sträcker sig genom hela området söder till norr och kopplar samman området med LTH - kommer över tid att utvecklas och förtätas. Baksidor som idag används till parkering och inlastning ska omvandlas till aktiva mötesplatser med entréer till nya bostäder, kontor och service.
Detaljplanen för Ideontorget vann laga kraft i maj 2020.

En öppen plats med ett högre hus till vänster
Visionsbild över Ideontorget i nord-östlig riktning

Forskarparken och Scheeletorget

Forskarparken ska rustas upp och omvandlas till en mysig park som inbjuder till aktivitet för boende och verksamma i området. Parken kommer att kopplas till det nya Scheeletorget vid Medicon Villages nya huvudentré. Entrén är tänkt att fungera som mötesplats. På markplan kommer den nya huvudreceptionen att finnas men också ett inspirerande och mötesvänligt café.
Även på östra sidan av torget planeras ett nytt hus med servicelokaler i bottenplan. I lokalerna kan restauranger och andra servicefunktioner öppna uteservering i bra sollägen.

Detaljplaner som vi jobbar med just nu

Här kan du läsa mer om aktuella detaljplaner i Lunds kommun.

Detaljplaner

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?