Länk till startsidan

Vanliga frågor om Brunnshög

Mycket planeras och mycket händer redan nu i Brunnshög. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna.

Vanliga frågor om Brunnshög

I Brunnshög ska det tillkomma uppemot 40 000 arbetsplatser och boende på 40 år påstås det. Hur realistiska är dessa siffror?

Lunds befolkning och antal arbetstillfällen har ökat med 74 000 under de senaste 40 åren. Om vi får samma utveckling även de kommande 40 åren klarar Brunnshög bara av drygt hälften av kommunens tillkommande behov.

Jag är byggaktör och vill bygga i Brunnshög. Hur går jag tillväga?

Kontakta oss för att skriva upp dig på Lunds kommuns intressentlista för kommande markanvisningstävlingar. Då får du mejl så fort en ny markanvisningstävling i Brunnshög äger rum.

Kontakta oss i Brunnshögsprojektet

Jag vill göra en felanmälan om något i Brunnshög. Vart vänder jag mig?

Gör en felanmälan

Varför bygger Lund ut på bra åkermark?

Brunnshög ska koppla staden till forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Stadsdelen är idag en obebyggd ”kil” i Lunds stadsbebyggelse, och en gammal markreserv för stadens långsiktiga växt. Enligt Lunds översiktsplan ska den huvudsakliga tillväxten ske inom den befintliga stadsväven, men efterfrågan på bostäder och verksamheter kan inte täckas med enbart byggande på icke-jordbruksmark. Därför byggs Brunnshög i tät stadsmiljö med väl utbyggd kollektivtrafik och närhet till service, jobb och nöjen.

Inom Brunnshögsprojektet finns ett visionsmål om att kompensera bortfallet av produktiv jordbruksmark. Det har bland annat resulterat i att alla byggaktörer som vunnit markanvisningstävlingar och fått marktilldelning i Brunnshög, har förbundit sig att odla på gårdar/balkonger/fasader/tak på sina fastigheter. Ätliga växter prioriteras i det offentliga rummet, och det anläggs en större stadsodling där grönsaksodling ersätter vete/betor/raps – grödor som idag ger en liten matutdelning i förhållande till ytenhet/brukad jord.

Från Översiktsplanen, ÖP 2010: ”I staden finns också de flesta arbetsplatserna och de bästa kollektivtrafikförbindelserna. Det uppstår därför en konflikt mellan målet att hushålla med den goda jorden och att planera för en i övrigt klimatsmart bostadsutbyggnad. I översiktsplanen hanteras denna intressekonflikt genom att ju högre klass jordbruksmarken har, desto högre krav ställs på bra kollektivtrafik och täthet i den tillkommande bebyggelsen. Småstadsbebyggelse på jordbruksmark av klass 8–10 är därför, ur hushållningssynpunkt, inte avgjort sämre än villa- eller radhusbebyggelse på jord av klass 5–7.”

Jag vill bo i Brunnshög. Hur skaffar jag en bostad?

Vad kul att du är intresserad av att bo i Brunnshög! Kontakta bostadsutvecklaren vars projekt du är intresserad av.

Om Brunnshögs delområden och byggnader.

När invigs parkerna i Brunnshög?

Nobelparken invigdes i juni 2021, Kunskapsparken öppnar sommar 2022.

Var ska jag parkera?

Just nu står mobilitetshuset Aurora i södra Brunnshög klart.

Mer om projektet på LKP:s webbsida

Hur många nya arbetstillfällen skapas med MAX lV och ESS?

Det rör sig om ca 250 arbetstillfällen mot dagens 100 + gästforskare för MAX IV. För ESS rör det sig uppskattningsvis 450 nya arbetstillfällen + stödfunktioner + gästforskare.

Vem ska bo i Brunnshög?

Brunnshög planeras att bli en blandstad. Det innebär bland annat att det bör finnas många olika upplåtelseformer i området, som gör att människor med olika intressen och möjligheter kan bo och arbeta där. Här är det tänkt att det ska finnas radhus, hyreshus och bostadsrätter. En del av området planeras innehålla korttidsboende för besökande forskare.

Kommer det att byggas en avfart från E22 söder om Ericsson?

Trafikverket undersöker behovet av en ny avfart mellan Ideon och Ericsson, och jämför olika lösningar. För mer information om avfartsutredningen hänvisar vi till Trafikverket.
Läs om avfartsutredningen på Trafikverkets webbplats

Kommer det att finnas ett gym i Brunnshög?

Brunnshögs första gym öppnar första halvan av 2022, i södra Brunnshög.

Kommer fler förskolor att öppna?

Ja, allteftersom antalet barn blir fler. Detaljplanearbete för en ny förskola har påbörjats – den hamnar
norr om Nobelparken.

Hittar du inte det du letar efter?

Om du söker svar på en fråga som du inte hittar på den här sidan, kontakta
E-post: info.brunnshog@lund.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?