Länk till startsidan

Hållbara Brunnshög

Brunnshög ska vara ett europeiskt föredöme, en pionjär som står längst fram i utvecklingen. Alltifrån stora tekniska system, som spårväg och fjärrvärme, till mindre initiativ, som regntunnor och bilpooolsmedlemskap, ska göra Brunnshög till en plats som genomsyras av hållbarhet och livskvalitet. En stadsdel som är hållbar – på riktigt.

Visionsbild Brunnshög
Visionsbild av Kunskapsparken. Illustration: Mandaworks.

Vad som görs

I framtidens stad ställs helt andra krav på hållbarhet än i dag. För att uppnå de högt ställda målen behövs en nära dialog mellan många aktörer i samhälle. Här har vi samlat resultatet av denna samverkan; konkreta exempel på vad som gör Brunnshög hållbart.

Forskning värmer staden

I Brunnshög bygger Kraftringen världens största lågtempererade fjärrvärmenät som drivs helt av överskottsvärmen från forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.

Mer om fjärrvärmesystemet på Kraftringens webbplats

Framtiden går på räls

Spårvagnar kan transportera många människor samtidigt, de är miljövänliga och släpper inte ut några avgaser eftersom de drivs med el.

Om Spårväg Lund C–ESS

Infrastruktur som suger

Med sopsugsystemet slipper sopbilar köra in och ut ur Brunnshög, vilket ger en yteffektiv och resurssnålare stad.

Om sopsugen på Brunnshög

Parker först, byggnader sen

Boende och verksamma får tillgång till uppvuxna grönområden från dagen de flyttar in, samtidigt som parkerna fyller viktiga gröna funktioner – bland annat för vattenhantering.

Om parkerna i Brunnshög

Där stad och land möts

De bördiga odläningsfälten flätas samman med den tätbebyggda stadsmiljön. Detta märks på flera sätt – inte minst i parkerna med ätbara växter och odlingar på innergårdarna, taken och i matbutiken.

För framtidens klimat

I Brunnshög skapas ett sammansatt och synligt system för hantering av dagvatten med kanaler, öppna dagvattenstråk och fördröjningsdammar.

Byggnaderna då?

På nedan sida kan du se en kort presentation av vad som ska byggas, byggs eller byggts i Brunnshögs olika delområden.

Delområden och byggnader i Brunnshög.

Så arbetar vi med hållbarhet

Brunnshögs antagna visionsmål är utmanande. De är satta för att sporra till nytänkande och omprövning. Samtidigt är hållbarhet ett brett begrepp - i Brunnshög arbetar vi därför utifrån tre hållbarhetsmål.

1. Minimera

Illustration av målet att minimera klimatpåverkan i Brunnshög.

Att minimera klimatpåverkan handlar om att producera hållbar energi, minska energianvändningen och klimatanpassa stadsmiljön så att den kan möta effekterna av ett förändrat klimat. Planeringen ska göra det lätt att leva klimatsmart.

 • Världens största lågtemperarade fjärrvärmesystem som tar vara på restvärme från forskningsanläggningarna.
 • Spårvägen från Lund C till ESS.
 • 92 % av Brunnshögs byggnader har egen solelsproduktion.
 • 92 % av flerbostadshusen erbjuder bilpoolsmedlemskap.

2. Balansera

Illustration över Brunnshögs hållbarhetsmål balansera

Att balansera och kompensera för den bördiga åkermarken som försvinner när området bebyggs är något vi tar på stort allvar. Möjligheter för att spara åkermark och öka biodiversiteten undersöks och stadsodling blir ett självklart inslag i stadsmiljön.

 • Bygger tätt och kollektivtrafiknära för att hushålla med marken på bästa sätt.
 • 96 % av husen erbjuder möjlighet till odling på fastigheten.
 • Sveriges största sopsugssystem ger yteffektiv avfallshantering.
 • De publika miljöerna har inslag av ätbara växter och i de allmänna gaturummen kommer det att planteras buskar och perenner i stället för gräsmatta.

3. Maximera

Illustration av målet att maximera sinnesintrycken i Brunnshög.

Att maximera sinnesintrycken handlar om att fokusera på människan och skapa en miljö där många trivs. Områdets utformning ska göra det enkelt för människor att se varandra och ge en stimulerande miljö, där det är lika lätt att hitta nya bekanta som en avkopplande plats.

 • Först spårvagn och park, sedan bebyggelse.
 • Varierande boendeformer: traditionella, arkitektradhus, co-living, ägarlägenheter, etc.
 • Samarbeten mellan teknikföretag och byggaktörer för nya system med hög innovationsgrad.
 • Dialogprojekt för att involvera Lundabor att tycka till om Brunnshögs utveckling.
 • Öppen dagvattenhantering, där grönt nöje ger blå nytta.
 • Sopsugen möjliggör för gator planerade för människor, inte trafik.

Genom hela stadsbyggnadsprocessen

Att hållbarhet går som en röd tråd märks bland annat på stora tekniksystemssatsningar, kriterier vid markanvisningstävlingar och en tydlig dialog kring hållbarhet tillsammans med byggaktörerna.

Hållbarhetsöverenskommelsen

Innan byggaktören påbörjar sitt projekt förs en dialog mellan Lunds kommun och byggaktören som mynnar ut i ett dokument. Detta beskriver Brunnshögs hållbarhetsmål, vad Lunds kommun med samarbetspartner gör för att förverkliga målen och ger förslag på hur byggaktörerna kan arbeta med hållbarhetsmål.

Brunnshögskontraktet

En överenskommelse mellan Lunds kommun, Lunds Renhållningsverk, Kraftringen och VA Syd, som kretsar kring de tekniska försörjningssystemen energi, vatten, avlopp och avfall. Syftet är att skapa effektiva och hållbara försörjningssystem för en stadsdel med mycket högt ställda visionsmål.

Lunds kommun äger marken

Markanvisningsbeslut är Lunds kommuns verktyg för att sälja kommunal mark till intressenter inför ny bebyggelse. Aktörer bjuds in att tävla om marken, och där det projekt som håller högst kvalitet föreslås vinna. Hållbarhet – till exempel vattenfrågor, energiprestanda och delningsekonomi – har varit ett genomgående kriterium vid alla markanvisningstävlingar i Brunnshög.

Tredjedelsmålet

Maximalt en tredjedel av trafiken till, från och i Brunnshög ska vara med bil, minst två tredjedelar ska ske med cykel, gång eller kollektivtrafik. Ambitionen om Tredjedelsmålet märks på flera sätt: majoriteten av de boende har närmre till spårvagnen än till bilen, höga krav ställs på cykelparkering och gator och torg planeras med fotgängare och cyklister i fokus.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?