Länk till startsidan

Ny översiktsplan 2024 – arbete pågår

Mot en ny översiktsplan! Arbetet med att revidera Lunds gällande översiktsplan har nu tagit fart. Vi vill gärna veta vad du tycker är viktiga frågor i det arbetet. 

Vi gör en enkät för att ta reda på hur du som bor och verkar i Lund upplever vår kommun. Vad är positivt, vad går att utveckla och vilka ser du som de viktigaste utmaningarna och perspektiven att jobba med i Lunds kommun fram till 2050?

Flera möjligheter att påverka

Arbetet med en ny översiktsplan innehåller flera möjligheter för dig att vara delaktig och lämna synpunkter. Näst på tur:

Dialog i Dalby och Genarp

Hur kan hela Lund leva? Möjligheter och utmaningar – sikte mot år 2050

31 maj, 18:30-20:00, Dalby bibliotek, Allégatan 1A

14 juni, 18.30-20:00, Genarps bibliotek, Tagholmsvägen 17

Varmt välkommen till denna dialogträff! Vi berättar hur det går i arbetet med översiktsplanen och du får möjlighet att tillsammans med andra diskutera och bidra. Några av de frågor vi kommer att prata om är:

  • Hur skapar vi mer livskraft i kommunens tätorter? Hur kan till exempel förtätning och utveckling av bostäder, näringsliv och service bidra?
  • Hur möjliggör vi en levande landsbygd? Hur kan vi göra det enklare att bo, verka och besöka landsbygden?
  • Hur kan vi dra nytta av närhet och band mellan stad och land? Hur kan det ge oss en hållbar utveckling och en hållbar livsstil i hela kommunen?

Under arbetet med att ta fram en samrådshandling, det första förslaget till reviderad översiktsplan, finns möjlighet att komma med idéer och lämna synpunkter kring frågor, utmaningar eller behov i den framtida planeringen.

Under våren och sommaren 2022 frågar vi dig som bor och verkar i Lund vad du tycker är viktigt i den fysiska planeringen. Vi gör det bland annat genom en enkät men också genom att rikta oss direkt till olika föreningar, intresseorganisationer och företag. Fler öppna dialogträffar ordnas.

Samråd under våren 2023

Längre fram, kommer du kunna lämna synpunkter på ett förslag till översiktsplan, först i ett så kallat samråd, i början av 2023, och senare i granskning. Dina svar kommer att vara ett av många underlag när vi arbetar vidare med förslagen.

Vi planerar för att kommunfullmäktige ska besluta om förslaget till översiktsplan under 2024.

Mer om processen för att ta fram en översiktsplan och vad en översiktsplan är.

Grafisk tidplan. 2021 och 2021: planering, kunskapinsamling, framtagande av förslag med tidig dialog. 2023: samråd och grankning med två möjligheter att lämna synpunkter. 2024: Antagande

Våra förutsättningar

En översiktsplan anger riktning och ger vägledning i beslut om hur kommunens fysiska miljöer ska utvecklas på längre sikt, en viktig del i arbetet är väga samman en rad olika intressen.

Som en grund i arbetet finns ett direktiv från kommunstyrelsen. I det betonas bland annat att hela Lund ska leva, att det ska skapas förutsättningar för ett starkt näringsliv och att Lund ska utvecklas hållbart i takt med omvärlden. Den nya planen ska ta sikte på Lund år 2050. 

Kommunstyrelsens direktiv Pdf, 272 kB.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?