Länk till startsidan

FÖP Veberöd

Kommunen har tagit fram förslag till fördjupning av översiktsplanen för Veberöd (FÖP). Syftet är att förtydliga och vidareutveckla översiktsplanens intentioner för Veberöds framtida utveckling. Tanken är att utveckla centrum, bevara grönområden och bygga 1200 nya bostäder innan 2040. Granskningsförslaget är tillgängligt för synpunkter den 3 november–22 december.

Granskningsförslaget

Utifrån inkomna yttrande och kompletterande utredningar har stadsbyggnadskontoret vidareutvecklat samrådsförslaget på fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd.

Från den 3 november till 22 december kan du lämna synpunkter på granskningsförslaget.

Granskningshandlingar

Granskningsförslaget Pdf, 23 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning med sociala konsekvenser Pdf, 11 MB.

Samrådsredogörelsen Pdf, 994 kB.

Planeringsarbetet utgår från översiktsplanens riktlinjer.
Mer om översiktsplanen

Vill du inte använda vår e-tjänst kan du mejla till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller skicka in dina synpunkter via post till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund

Här sammanfattas de mest tydliga förändringarna sedan samrådsförslaget.

Kompletterande utredningar

 • Skyfalls- och översvämningsutredning.
 • Utredning kring behov av rening.

Markanvändningskartan

 • heltäckande markanvändning.
 • utökad skoltomt i öster.
 • förskoletomt i väster inom planperioden.
 • stråk för vattenhantering.
 • Utökad grönstruktur längs Tegelmästarevägen och markvägen söder om Annelund.
 • Arbetsplatsområde öster om Truckvägen.
 • Idrott- och fritidsändamål norr om Traversen.
 • Blandad bebyggelse på LSS-tomt och drivmedelstation i väster.

Kvartersmarken har minskats med hänsyn till vatten

 • Blandad bebyggelse i korsningen Norra Järnvägsgatan och Orrspelsvägen.
 • Verksamhetsområde mellan Väg 11 och Lökadal.

Utbyggnadsområden tydliggjorts och kompletterats

 • Ny beskrivning av verksamhetsområdena.
 • Utvecklad beskrivning av samtliga utbyggnadsområden.
 • Illustrativa 3D-diagram.

Planförslaget tydliggjorts

 • Hantering av vatten från skyfall och höga flöden.
 • Behov av rening kopplats till MKN.
 • Bebyggelse på landsbygden.
 • Lämplig bebyggelse inom tätorten.
 • Rekreation och friluftsliv.
 • Biologisk mångfald.

Busshållplatslägen

 • Hållplatserna förflyttats till dagens lokaliseringar.
 • En ny hållplats föreslås med ett läge längs väg 11.

Utbyggnadsområde som utgått

 • Trulsbo som utbyggnadsområde efter 2040 .

Förtydligande i dokumenetet

 • genomförandekapitlet utvecklats.
 • planprocessens dialogarbete tydliggjorts.
 • hänsynskapitlet kompletterats med ett kapitel för sociala förutsättningar.

Samrådsförslaget

Sammanfattande texter och interaktiva kartor
Vill du ha hjälp att navigera dig i kartorna kan du ringa medborgarcenter på telefonnummer 046-359 50 00.

Vill du ta del av hela samrådsförslaget och tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen kontaktar du stadsbyggnadskontoret@lund.se.

Veberöds kulturskatter

Kommunen har inventerat Veberöds kulturmiljöer tillsammans med en grupp från Veberöd. Syftet med inventeringen är att uppmärksamma bebyggelse, trädgårdar och gatumiljöer med kulturvärden. Inventeringen resulterade i ett bevaringsprogram som används som underlag vid planeringen av Veberöds utbyggnad och säkerhetsställer kulturvärdena.

Mer om kommunens kulturmiljö och bevaringsprogram.

Fokus Veberöd

Fokus Veberöd var ett ortsutvecklingsprojekt som pågick 2014–2016. Syftet med Fokus Veberöd var att ge boende i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och planeringen av orten. Delar av dialogaktiviteterna som genomfördes är underlag till det pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen.

Läs mer om Fokus Veberöd

Snabbfakta om Veberöd

Är du nyfiken på att veta mer om Veberöd? Hur många bor här, vad kan man göra på fritiden?

Upptäck Veberöd

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?