Länk till startsidan

FÖP Veberöd

Kommunen har tagit fram förslag till fördjupning av översiktsplanen för Veberöd (FÖP). Syftet är att förtydliga och vidareutveckla översiktsplanens intentioner för Veberöds framtida utveckling. Tanken är att utveckla centrum, bevara grönområden och bygga 1200 nya bostäder innan 2040. Byggandsnämnden har godkänt planen och beslut om antagande är tänkt att tas senare i vår.

Planeringsarbetet utgår från översiktsplanens riktlinjer.
Mer om översiktsplanen

Handlingar

Inför antagande

Byggnadsnämnden har godkänt handlingarna och det slutgiltiga beslutet om antagande fattas av kommunfullmäktige senare i vår.

Planförslaget - antagandehandling Pdf, 13 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning med sociala konsekvenser inför antagande Pdf, 7 MB.

Utlåtande efter granskning Pdf, 457 kB.

Granskningsförslaget

Utifrån inkomna yttrande och kompletterande utredningar har stadsbyggnadskontoret vidareutvecklat samrådsförslaget på fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd.

Granskningsförslaget Pdf, 23 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning med sociala konsekvenser - granskningsförslaget Pdf, 11 MB.

Samrådsredogörelsen Pdf, 994 kB.

Här sammanfattas de mest tydliga förändringarna sedan samrådsförslaget.

Kompletterande utredningar

 • Skyfalls- och översvämningsutredning.
 • Utredning kring behov av rening.

Markanvändningskartan

 • heltäckande markanvändning.
 • utökad skoltomt i öster.
 • förskoletomt i väster inom planperioden.
 • stråk för vattenhantering.
 • Utökad grönstruktur längs Tegelmästarevägen och markvägen söder om Annelund.
 • Arbetsplatsområde öster om Truckvägen.
 • Idrott- och fritidsändamål norr om Traversen.
 • Blandad bebyggelse på LSS-tomt och drivmedelstation i väster.

Kvartersmarken har minskats med hänsyn till vatten

 • Blandad bebyggelse i korsningen Norra Järnvägsgatan och Orrspelsvägen.
 • Verksamhetsområde mellan Väg 11 och Lökadal.

Utbyggnadsområden tydliggjorts och kompletterats

 • Ny beskrivning av verksamhetsområdena.
 • Utvecklad beskrivning av samtliga utbyggnadsområden.
 • Illustrativa 3D-diagram.

Planförslaget tydliggjorts

 • Hantering av vatten från skyfall och höga flöden.
 • Behov av rening kopplats till MKN.
 • Bebyggelse på landsbygden.
 • Lämplig bebyggelse inom tätorten.
 • Rekreation och friluftsliv.
 • Biologisk mångfald.

Busshållplatslägen

 • Hållplatserna förflyttats till dagens lokaliseringar.
 • En ny hållplats föreslås med ett läge längs väg 11.

Utbyggnadsområde som utgått

 • Trulsbo som utbyggnadsområde efter 2040 .

Förtydligande i dokumentet

 • genomförandekapitlet utvecklats.
 • planprocessens dialogarbete tydliggjorts.
 • hänsynskapitlet kompletterats med ett kapitel för sociala förutsättningar.

Samrådsförslaget

Sammanfattande texter och interaktiva kartor
Vill du ha hjälp att navigera dig i kartorna kan du ringa medborgarcenter.
Telefon: 046-359 50 00.

Vill du ta del av hela samrådsförslaget och tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen? Kontakta stadsbyggnadskontoret.
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se.

Sammanfattning av samrådsförslaget

Vi sammanfattar förslaget i denna video.

Veberöds kulturskatter

Kommunen har inventerat Veberöds kulturmiljöer tillsammans med en grupp från Veberöd. Syftet med inventeringen är att uppmärksamma bebyggelse, trädgårdar och gatumiljöer med kulturvärden. Inventeringen resulterade i ett bevaringsprogram som används som underlag vid planeringen av Veberöds utbyggnad och säkerhetsställer kulturvärdena.

Mer om kommunens kulturmiljö och bevaringsprogram.

Fokus Veberöd

Fokus Veberöd var ett ortsutvecklingsprojekt som pågick 2014–2016. Syftet med Fokus Veberöd var att ge boende i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och planeringen av orten. Delar av dialogaktiviteterna som genomfördes är underlag till det pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen.

Mer om Fokus Veberöd

Snabbfakta om Veberöd

Är du nyfiken på att veta mer om Veberöd? Hur många bor här, vad kan man göra på fritiden?

Upptäck Veberöd

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?