Länk till startsidan

Väster 7:1,del av Öresundsvägen

Förslaget till ny detaljplan banar väg för den nya stadsdelen Västerbro och avlastar Norra ringens trafiksituation.

PÄ 23/2018

Planen har varit på samråd, sista dag att lämna synpunkter var den 26 februari 2021. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Planens syfte

... är att möjliggöra omläggning av Öresundsvägens sträckning. Planförslaget innebär att Öresundsvägens befintliga koppling till Mobiliarondellen stängs och istället leds upp till Gustavshemsvägen och fram till korsningen Boställsvägen och Norra Ringen.

  • Vägen föreslås få ett körfält i vardera riktningen samt separata gångbanor och cykelbanor.
  • Förändringen ska hantera trafiken i den nya stadsdelen Västerbro samt skapa en bra kvartersstruktur i stadsdelen. Den ska även avlasta Mobiliarondellen och bli kapacitetshöjande för Norra Ringen.
  • En mindre del parkmark inom Gustavshemsparken tas i anspråk av den nya vägen. Samtidigt skapas en del ny parkmark när den befintliga vändplatsen på Gustavshemsvägen planläggs som allmän platsmark/park.
  • Inget av de beräknade scenarierna visar att buller vid de närliggande bostäderna överskrider riktvärde 55 dBA ekvivalent för nybyggnation av väg.

Mer om Västerbros utveckling

Samrådshandlingar

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Daniel Mathiasson, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?