Länk till startsidan

Vallkärratorn 8:18 och del av 17:1

I Stångby planeras för bland annat bostäder.

PÄ 18/2015a

Planen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 1 november, 2019. Kommunen har valt att pausa arbetet med detaljplanen tills att vi vet hur Trafikverket väljer att dra höghastighetsjärnvägen. Om trafikverktet väljer bort korridorer som påverkar planen är det möjligt att anta den under 2022.

Planens syfte

... är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse med gator, en förskola för åtta avdelningar, ett grupp-/vårdboende samt en park med damm för fördröjning och rening av dag- och dräneringsvatten. Detaljplanen ska bidra till att Stångby kan utvecklas till ett samhälle där gångavstånd till tåg, handel och service skapar förutsättningar för minskat bilberoende.

Den tillkommande bebyggelsen föreslås ha trädgårdsstaden och småstadens stadsrum och bebyggelse som förebild. Stadsrummen ska utformas utifrån fotgängarnas och cyklisternas villkor.

I planförslaget ingår:

  • Varierad bostadsbebyggelse med cirka 320 nya bostäder.
  • En förskola för åtta avdelningar.
  • Ett gruppboende med sex lägenheter.
  • Park med damm för fördröjning och rening av dag- och dräneringsvatten.
  • Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som sammankopplas med omgivande gatunät.

Granskningshandlingar

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Ella Swahn eller Daniel Hansson, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?