Länk till startsidan

Vallkärratorn 10:3

Vid Kävlingevägen kan det bli möjligt att bygga bostäder.

PÄ 05/2017

Planen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 30 november, 2018. Planarbetet är satt på paus i väntan på besked om hur den som har beställt planen vill gå vidare i arbetet.

Planens syfte

... är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål. Det nya bostadskvarterets utformning och utförande strävar mot ett respektfullt möte med befintliga bostadskvarter. Hänsyn måste även visas mot de träd i Korsåkersparken som bedöms värda att bevara och mot Kävlingevägens sträckning genom Vallkärra som ingår i bebyggelsemiljö värdefull ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Tillkommande bostadsbebyggelse regleras med placeringsbestämmelser och bestämmelser om exploateringsgrad, för att på så vis skapa ett bostadsområde som inordnar sig på platsen.

I planförslaget ingår:

  • Kvartersmark för bostäder, bebyggelse i form av enbostads-, rad- och flerfamiljshus i 2-3 våningar.
  • Allmän plats för park och gata.

Samrådshandlingar

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Jenny Lindström, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?