Länk till startsidan

Stormen 1 och Molnet 2

I östra Klostergården planeras för nya bostadskvarter. Kvarteren ligger mellan Nordanväg, Östanväg och Stattenavägen.

PÄ 09/2019a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 30 september 2021. Nu bearbetas planförslaget inför antagande.

Ett beslut om antagande kommer tidigast att ske under andra kvartalet 2022, vi inväntar nödvändiga besked som rör biotopskyddade träd i planområdet.

Planens syfte

Planförslaget gör det möjligt att bygga drygt 200 lägenheter i flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen som kan ge plats för till exempel en kvartersbutik. Garage byggs under husen. Husen byggs i kvartersform och i en varierad skala och uttryck.

Enligt planförslaget kommer också delar av Stattenavägen, Nordanvägen och Östanväg att byggas om så att gatorna blir genare, tryggare och trivsammare för gång- och cykeltrafikanter. Cykelöverfarter höjs upp och kommer att bidra till att hastigheten för bilarna blir lägre förbi området.

Planområdet består idag av ytor för parkering, en outnyttjad asfalterad yta samt gatumark.

Granskningshandlingar

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Jenny Nagenius, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?