Länk till startsidan

Sandby 6:45

I södra delen av Södra Sandby, Borrsvängen 20, planeras ny mark som ska kunna användas för lager.

PÄ 09/2020

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen är överklagad.

Kort om planen

Syftet med planen är att göra det möjligt att utöka pågående verksamhet med lager på mark som tidigare inte är planlagd. För att få plats att ta hand om dagvatten regleras fastigheterna. Två diken och tre infiltrationsytor anläggs.

Antagandehandlingar

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Jenny Lindström, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?