Länk till startsidan

Sandby 50:2

I Sandbybacke vid Dalbyvägen planeras ett nytt bostadsområde.

PÄ 33/2017a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har fått laga kraft 2022-03-31.

Planens syfte

... är att göra det möjligt att bygga vanliga bostäder och gruppboende. Bostäderna utgörs av cirka 235 lägenheter i radhus i 2-3 våningar samt flerbostadshus i upp till 4 våningar. I norra delen planeras flerbostadshus och serviceboende. Radhusen grupperas kring gårdar anpassade till landskapet och längst gatuslingan.

Centralt i området förstärks den befintliga grönskan.

Planförslaget innefattar även gång- och cykelväg längst Dalbyvägen och längs Kardborrevägen mot Killebäck och åtgärder för dagvattenhantering och skyfall.

Antagandehandlingar

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med biträdande planchef Maria Milton, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?