Länk till startsidan

Östra Torn 27:2 Patentkvarteren

Öster om Odarslövsvägen och norr om Patentgatan planeras för bostäder och lokaler för kontor och centrumverksamhet samt anläggande av en park i centrala Brunnshög.

PÄ 11/2020

Lämna synpunkter

Planen är på samråd. Sista dag att lämna synpunkter är den 31 januari 2022.

Fler sätt att lämna synpunkter

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Post: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Kom ihåg att ange ditt namn och postadress.

Planens syfte

Syftet är att göra det möjligt att bygga bostäder och lokaler för kontor och centrumverksamhet samt en park i centrala Brunnshög. Byggnaderna ska uppföras i kvartersform i varierad skala och uttryck och den planerade bebyggelsens innehåll och utformning ska bidra till trygga, gena och levande gaturum.

Området saknar detaljplan. Marken är delvis asfalterad och används idag för parkering och uppställningsplats för paviljonger.

Kommunen äger all mark inom planområdet och markanvisning ska ske enligt kommunens markpolicy genom jämförelseförfarande, markanvisningstävling eller direktanvisning.

Samrådshandlingar

Kontakt

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Ella Swahn.

Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?