Länk till startsidan

Loke 4

I södra Lund, mellan Malmövägen och E22:an görs plats för dagvatten.

PÄ 03/2020

Planen är antagen men länsstyrelsen överprövar kommunfullmäktiges beslut. Anledningen är att planförslaget kan innebära att strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser. Planen har alltså inte fått laga kraft.

Planens syfte

... är att pröva lämpligheten för naturändamål inom fastigheten Loke 4 med huvudsyfte att möjliggöra fördröjning och rening av dagvatten. I ett större sammanhang ingår planen i ett området där den allmänna åtkomsten till Höje å förbättras i enlighet med riksintresset för friluftsliv.

Antagandehandlingar

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med biträdande planchef Maria Milton, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?