Länk till startsidan

Galgevången 1:20 – Fader Berg

Vid Fader Bergs väg föreslås nya bostäder.

PÄ 31/2013

Planen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 31 maj, 2021. Planarbetet är vilande i väntan på politiska beslut.

Planens syfte

... är att pröva platsens lämplighet för bostadsbebyggelse och därtill hörande bil- och cykelparkering, samt vistelseytor genom att uppföra bostäder på mark som idag utgörs av allmän platsmark. Bostäderna föreslås byggas som flerbostadshus i fyra till fem våningar.

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Jenny Lindström.
Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?