Länk till startsidan

Bytarebacken 39

Vid Bangatan 10 i centrala Lund föreslås att det kan bli mer plats för hotell och centrumverksamhet.

PÄ 31/2016a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 18 december, 2017. Nu bearbetas planförslaget inför antagande.

Planens syfte

... är att pröva lämpligheten av en utökad byggrätt för hotell och centrumverksamhet inom del av Bytarebacken 39 och del av Innerstaden 2:1. Byggrätt föreslås på innergården i anslutning till befintligt hotell.

I planförslaget ingår:

  • en mindre andel byggfri mark (prickmark) i kvarteret övergår till byggrätt för centrumverksamhet.
  • ny byggrätt för hiss och skärmtak inne i kvarteret.
  • Utökning av befintlig lastzon i kvarteret och möjlighet till uppförande av bullerplank eller bullerskyddande mur.

Granskningshandlingar

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Katarina Meier, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?