Länk till startsidan

Ny översiktsplan 2024 – arbete pågår

Mot en ny översiktsplan! Arbetet med att revidera Lunds gällande översiktsplan har nu tagit fart. Under 2022 samlade vi in underlag, det arbetet fortsätter nu samtidigt som vi arbetar med att ta fram ett förslag.

Max 19 år och vill påverka vår planering?

Vad tycker du är bra med att bo i Lunds kommun? Vad vill du ska bli bättre?

Svara på vår enkät senast den 15 mars så är du med och bidrar till planeringen av Lunds kommun.

Svara på enkäten – fyra frågor om planering (och så några om vem du är)

Dialogen under 2022

Över 500 personer bidrog under vårens och sommarens dialogarbete. Många av synpunkterna och idéerna fick vi in genom en webbenkät, men vi träffade också privatpersoner, föreningar, intresseorganisationer och företag i olika dialogträffar, både i Lunds tätort och i de östra tätorterna. En del valde också att skicka e-post till oss.

Hur vi ska bevara och utveckla våra grönområden var det som allra flest ville lyfta fram och hade idéer om när vi frågade vad som är vår största utmaning i framtiden stadsutveckling. Annat som många betonade var att Lund inte ska växa på åkermark och att det ska vara enklare att resa utan bil i hela kommunen.

 1. Bevara och utveckla grönområden
  Det är viktigt att naturmiljöer och grönska inte går förlorade utan snarare bevaras och utökas när staden växer. Inför klimatförändringarna är dessa miljöer extra viktiga eftersom de förbättrar mikroklimatet och bidrar med ökad motståndskraft mot extremväder.

 2. Värna stadskärnans och byarnas karaktär och utbud
  Lunds stadskärna är unik med sin småskalighet, sina gamla anor och sina många vackra, välbevarade byggnader och miljöer. Dessa värden är viktiga att värna. Även i tätorterna och i byar på landsbygden bör de historiska värdena värnas. Att biltrafiken i stadskärnan är begränsad är positivt.

 3. Bygg men bevara åkermarken
  Jordbruksmarken är viktig att bevara med hänsyn till klimatet, biologisk mångfald och framtida livsmedelsförsörjning. Använd i första hand redan hårdgjorda ytor och förtäta för effektiv markanvändning.

 4. Utveckla kollektivtrafik och cykelvägar
  För att fler ska välja bort bilen behöver kommunen satsa aktivt på trygga cykelvägar, attraktiva promenadstråk och effektiv kollektivtrafik. Utbyggd kollektivtrafik är särskilt viktig för alla som bor längre från stadskärnan.

 5. Minska klimatpåverkan
  Klimatmålen bör tas på allvar genom strävan mot minskade koldioxid- och växthusgasutsläpp. Det ökade elbehovet behöver tillgodoses lokalt i så stor utsträckning som möjligt. Hållbara material, återbruk, flexibilitet, solceller och gröna tak ska arbetas in i ny bebyggelse. Förbättrad dagvattenhantering.

 6. Bygg fler bostäder och trivsamma bostadsområden
  En variation i bostadstyp, upplåtelseform och prisnivå bidrar till mer jämlika områden. Det stora behovet av bostäder behöver tillgodoses genom mångsidig, blandad bebyggelse. Nya och tätare områden behöver vara människovänliga med bra gång- och cykelstråk, trevliga mötesplatser, närhet till service och mycket grönt.

  I dialogen med Lunds universitet, kommunala studentrådet och näringsliv kom även detta fram:

 7. Skapa förutsättningar för campusutveckling och forskning
  En ökad tillgänglighet till attraktiva utemiljöer, kultur, idrott kommersiell service och kommunikationer ger ett attraktivt och livligt campusområde. Skapa områden där det kan få vara högljutt. Ta vara på de möjligheter som MAX IV och ESS erbjuder och stärk kopplingen mellan campusområdet och Science village. 

 8. Skapa förutsättningar för näringslivet
  Viktigt att förutsättningar skapas i hela kommunen. Teknisk infrastruktur och transportinfrastruktur behöver säkerställas i de östra tätorterna. Viktigt att det finns en tydlig strategi för etableringar och expansion.

Invånare: 412 webbenkätsvar. 35 deltagare på öppna dialogmöten. Särskild ungdomsdialog.

Intresseföreningar: Bevara Källby natur, Höjeådalens intresseförening, Seniorbostadsgruppen, Rädda barnen i Lund, Lunds naturskyddsförening, Romeleås- och Sjölandskapskommittén, Östra Torns Ryttarförening, AFSL, Riksförbundet PensionärsGemenskap

Byalag: Dialogmöten och skriftliga inspel. Genarp, Vallkärra, Torna Hällestad, Revinge by och Södra Sandby

Näringsliv: Fokusgrupper och intervjuserie samt skriftliga inspel från Science village Scandinavia och Lund citysamverkan.

Kommunala råd: Kommunala studentrådet

Lunds universitet, VA Syd och Kraftringen

Representativitet i enkätsvaren

 • Det var en jämn fördelning mellan män och kvinnor.
 • Barn och unga vuxna är underrepresenterade. Vuxna i ålder 35-49 och 50-64 är överrepresenterade. Andelen svarande i ålder 65+ motsvarar befolkningen i kommunen.
 • Boende utanför Lunds tätort är något överrepresenterade bland de svarande. 19 svarande bor utanför Lunds kommun.

Tidplan

2022­–2023: Under 2022 gjordes ett stort arbete med att samla in behov, kunskap och förväntningar på planeringen från bland annat lundabor, föreningar och företagare. Det arbetet fortsätter nu under våren 2023.

2023: Kommunfullmäktige ska besluta om en så kallad planeringsstrategi, preliminärt under sommaren. Det är ett dokument där man övergripande kan läsa vad kommunen vill med den översiktliga planeringen, hur man ställer sig till den gällande översiktsplanen och vad man kan förvänta sig att det nya förslaget kommer att fokusera på.

Mer om vad en planeringsstrategi är på Boverkets webbplats.

Att det tas fram en planeringsstrategi ger möjlighet att göra ett mer genomarbetat förslag till ny översiktsplan som kommer att kunna vara mer fördjupat för delar av kommunen.

2023–2024: Under samråd och senare granskning bjuder vi in till att lämna synpunkter på förslaget och bidra med ytterligare kunskap. Tidpunkt för samråd är inte bestämd ännu.

2024 eller 2025: Kommunfullmäktige beslutar om den nya översiktsplanen. Om ingen överklagar får den därefter laga kraft.

Samråd

Du kommer kunna lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan, först i ett så kallat samråd och senare i granskning. Dina svar kommer att vara ett av många underlag när vi arbetar vidare med förslaget.

Vi trodde från början att samråd skulle vara under våren 2023, men så kommer det inte bli. När vi vet ny tidplan kommer den att finnas här.

Efter samråd och granskning kommer slutligen kommunfullmäktige fatta beslut om att anta översiktsplanen.

Mer om processen för att ta fram en översiktsplan och vad en översiktsplan är.

Våra förutsättningar

En översiktsplan anger riktning och ger vägledning i beslut om hur kommunens fysiska miljöer ska utvecklas på längre sikt, en viktig del i arbetet är väga samman en rad olika intressen.

Som en grund i arbetet finns ett direktiv från kommunstyrelsen. I det betonas bland annat att hela Lund ska leva, att det ska skapas förutsättningar för ett starkt näringsliv och att Lund ska utvecklas hållbart i takt med omvärlden. Den nya planen ska ta sikte på Lund år 2050. 

Kommunstyrelsens direktiv Pdf, 272 kB.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?