Länk till startsidan

Ny översiktsplan 2024 – arbete pågår

Mot en ny översiktsplan! Arbetet med att revidera Lunds gällande översiktsplan har tagit fart. Arbetet med att samla in underlag fortsätter nu samtidigt som vi arbetar med att ta fram ett förslag. Under 2024 blir det samråd.

Planeringsstrategi visar vägen mot en ny översiktsplan

Kommunfullmäktige har i maj 2023 godkänt en planeringsstrategi som bland annat anger riktningen för det fortsatta arbetet med revidering av gällande översiktsplan.

I planeringsstrategin som nu godkänts slås det fast att kommunens översiktsplan är aktuell i förhållande till kraven i plan- och bygglagen men att nya förutsättningar måste tas om hand när översiktsplanen revideras. Strategin lyfter behovet av bland annat en fördjupad planering för Genarp, att nya beslut kommer att behövas om fördjupning för Källby och Kunskapsstråket samt att utbyggnadsplanen ska uppdateras.

Planeringsstrategi för Lunds kommun 2023-2026 Pdf, 987 kB.

Strategin är ett dokument där man övergripande kan läsa vad kommunen vill med den översiktliga planeringen, hur man ställer sig till den gällande översiktsplanen och vad man kan förvänta sig att det nya förslaget kommer att fokusera på.

Mer om vad en planeringsstrategi är på Boverkets webbplats.

Vi fördjupar oss i Genarps viktigaste frågor

Hur ska Genarp utvecklas på lång sikt? Var kan vi bygga nytt, vad kan utvecklas och vad är viktigt att bevara? Genarp är en plats som vi tittar extra noga på nu under våren i arbetet med att revidera översiktsplanen.

Mer om arbetet i Genarp

1400 unga röster om framtidens Lund

Vad är viktigt för barn när vi utvecklar den fysiska miljön? Vad är bra och dålig i området där de bor? Detta är några av frågorna som vi ställt under våren 2023.

Under våren har Lunds kommun träffat barn från 12 olika förskolor och skolor i kommunen för att prata om hur Lund blir en bra kommun för barn idag och 2050. Totalt har 220 barn varit med!

Nio områden visade sig vara extra viktiga för barnen: trafiksäkerhet, lek, kollektivtrafik, vatten, trygghet, service, sport, åldersblandade miljöer och tillgänglighet.

Lek

Barnen vill ha platser med stor variation för att kunna leka på många olika sätt. De vill att leken ibland ska utmana, vara fartfylld och spännande och de saknar sådana platser idag. Grönska är viktigt för att kunna klättra, gömma sig och undersöka växter och djur.

Sport

Barn i alla åldrar berättar att de vill ha fler idrottshallar av olika slag. Särskilt de äldre barnen betonar också att man också vill kunna sporta i till exempel parker och andra öppna platser. Detta är viktigt eftersom de är tillgängliga för många, både fysisk och ekonomiskt.

Vatten

Barn i alla åldrar tycker att vatten ska få tar mer plats, både att titta på och för att använda på olika sätt. Fler dammar, pooler eller badhus efterfrågas. Många barn vill kunna bada på fler platser nära där de bor.

Åldersblandade platser

Rörelse och livliga platser är viktiga för barnen – platser där man kan se och träffa många människor. Barnen tycker att platser där det finns saker att göra för personer i olika åldrar är bra.

Trygghet

Mörker minskar tryggheten och flera av platserna som barnen valt att arbeta med har dålig eller ingen belysning alls. Belysning minskar också risken för olyckor, särskilt på ytor för sport och rörelse. Barnen pekar även på att rörelse och närvaro av andra människor ger en ökad trygghet och att det är viktigt att platser som idag är öde får fler människor.

Service

Många barn besöker till exempel butiker och kaféer i sin vardag. Eleverna på skolor utanför Lunds stad vill ha mer service i tätorternas centrum men även i direkt anslutning till skolområdet.

Tillgänglighet

Tillgängliga platser är viktiga för barn, särskilt för de som till exempel sitter i rullstol. För att barn ska kunna ta sig på egen hand till platser krävs att de ligger nära och har bra gång- och cykelvägar. Tillgänglighet handlar även om ekonomisk tillgänglighet och tillgång till offentliga ytor utom- och inomhus.

Trafiksäkerhet

Många barn känner sig rädda i trafiken. Vägar med mycket trafik och att det inte finns gång- och cykelvägar skapar en stor otrygghet för dem. Det finns ett särskilt behov av bättre trafiksäkerhet för barn som måste röra sig mellan olika skollokaler under skoldagen.

Kollektivtrafik

I tätorterna där det ofta är längre mellan hemmet, skolan och fritid är barnen särskilt beroende av kollektivtrafik. Bra kollektivtrafik är även viktig för att de ska kunna utforska miljöer utanför där de bor.

Enkätundersökning

Parallellt med dialogarbetet valde 1200 barn och unga att svara på en enkätundersökning hur de upplever sin närmiljö, vad de tycker är viktigast och vad som kan förbättras.

Oavsett var man bor uppger de allra flesta att de trivs i sitt närområde. Det viktigaste för barn och unga när vi utvecklar den fysiska miljön är en bra kollektivtrafik, grönska samt platser där det är mycket folk i rörelse. Det är också viktigt för barn och unga med ett utvecklat utbud av service och aktiviteter som passar unga.

Läs hela rapporten om vårens barndialog Pdf, 5 MB.

Tidplan

2022­–2023: Under 2022 gjordes ett stort arbete med att samla in behov, kunskap och förväntningar på planeringen från bland annat lundabor, föreningar och företagare. Det arbetet fortsätter nu under våren 2023.

2023: Kommunfullmäktige har i maj beslutat om en så kallad planeringsstrategi.

Att det tas fram en planeringsstrategi ger möjlighet att göra ett mer genomarbetat förslag till ny översiktsplan som kommer att kunna vara mer fördjupat för delar av kommunen.

2024: Under samråd och senare granskning bjuder vi in till att lämna synpunkter på förslaget och bidra med ytterligare kunskap. Tidpunkt för samråd är inte bestämd ännu men det kommer sammolikt att vara under första halvåret.

2024 eller 2025: Kommunfullmäktige beslutar om den nya översiktsplanen. Om ingen överklagar får den därefter laga kraft.

Dialogen under 2022

Över 500 personer bidrog under vårens och sommarens dialogarbete. Många av synpunkterna och idéerna fick vi in genom en webbenkät, men vi träffade också privatpersoner, föreningar, intresseorganisationer och företag i olika dialogträffar, både i Lunds tätort och i de östra tätorterna. En del valde också att skicka e-post till oss.

Hur vi ska bevara och utveckla våra grönområden var det som allra flest ville lyfta fram och hade idéer om när vi frågade vad som är vår största utmaning i framtiden stadsutveckling. Annat som många betonade var att Lund inte ska växa på åkermark och att det ska vara enklare att resa utan bil i hela kommunen.

 1. Bevara och utveckla grönområden
  Det är viktigt att naturmiljöer och grönska inte går förlorade utan snarare bevaras och utökas när staden växer. Inför klimatförändringarna är dessa miljöer extra viktiga eftersom de förbättrar mikroklimatet och bidrar med ökad motståndskraft mot extremväder.

 2. Värna stadskärnans och byarnas karaktär och utbud
  Lunds stadskärna är unik med sin småskalighet, sina gamla anor och sina många vackra, välbevarade byggnader och miljöer. Dessa värden är viktiga att värna. Även i tätorterna och i byar på landsbygden bör de historiska värdena värnas. Att biltrafiken i stadskärnan är begränsad är positivt.

 3. Bygg men bevara åkermarken
  Jordbruksmarken är viktig att bevara med hänsyn till klimatet, biologisk mångfald och framtida livsmedelsförsörjning. Använd i första hand redan hårdgjorda ytor och förtäta för effektiv markanvändning.

 4. Utveckla kollektivtrafik och cykelvägar
  För att fler ska välja bort bilen behöver kommunen satsa aktivt på trygga cykelvägar, attraktiva promenadstråk och effektiv kollektivtrafik. Utbyggd kollektivtrafik är särskilt viktig för alla som bor längre från stadskärnan.

 5. Minska klimatpåverkan
  Klimatmålen bör tas på allvar genom strävan mot minskade koldioxid- och växthusgasutsläpp. Det ökade elbehovet behöver tillgodoses lokalt i så stor utsträckning som möjligt. Hållbara material, återbruk, flexibilitet, solceller och gröna tak ska arbetas in i ny bebyggelse. Förbättrad dagvattenhantering.

 6. Bygg fler bostäder och trivsamma bostadsområden
  En variation i bostadstyp, upplåtelseform och prisnivå bidrar till mer jämlika områden. Det stora behovet av bostäder behöver tillgodoses genom mångsidig, blandad bebyggelse. Nya och tätare områden behöver vara människovänliga med bra gång- och cykelstråk, trevliga mötesplatser, närhet till service och mycket grönt.

  I dialogen med Lunds universitet, kommunala studentrådet och näringsliv kom även detta fram:

 7. Skapa förutsättningar för campusutveckling och forskning
  En ökad tillgänglighet till attraktiva utemiljöer, kultur, idrott kommersiell service och kommunikationer ger ett attraktivt och livligt campusområde. Skapa områden där det kan få vara högljutt. Ta vara på de möjligheter som MAX IV och ESS erbjuder och stärk kopplingen mellan campusområdet och Science village. 

 8. Skapa förutsättningar för näringslivet
  Viktigt att förutsättningar skapas i hela kommunen. Teknisk infrastruktur och transportinfrastruktur behöver säkerställas i de östra tätorterna. Viktigt att det finns en tydlig strategi för etableringar och expansion.

Invånare: 412 webbenkätsvar. 35 deltagare på öppna dialogmöten. Särskild ungdomsdialog.

Intresseföreningar: Bevara Källby natur, Höjeådalens intresseförening, Seniorbostadsgruppen, Rädda barnen i Lund, Lunds naturskyddsförening, Romeleås- och Sjölandskapskommittén, Östra Torns Ryttarförening, AFSL, Riksförbundet PensionärsGemenskap

Byalag: Dialogmöten och skriftliga inspel. Genarp, Vallkärra, Torna Hällestad, Revinge by och Södra Sandby

Näringsliv: Fokusgrupper och intervjuserie samt skriftliga inspel från Science village Scandinavia och Lund citysamverkan.

Kommunala råd: Kommunala studentrådet

Lunds universitet, VA Syd och Kraftringen

Representativitet i enkätsvaren

 • Det var en jämn fördelning mellan män och kvinnor.
 • Barn och unga vuxna är underrepresenterade. Vuxna i ålder 35-49 och 50-64 är överrepresenterade. Andelen svarande i ålder 65+ motsvarar befolkningen i kommunen.
 • Boende utanför Lunds tätort är något överrepresenterade bland de svarande. 19 svarande bor utanför Lunds kommun.

Samråd

Du kommer kunna lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan, först i ett så kallat samråd och senare i granskning. Dina svar kommer att vara ett av många underlag när vi arbetar vidare med förslaget.

Vi planerar för ett samråd under första halvan av 2024.

Efter samråd och granskning kommer slutligen kommunfullmäktige fatta beslut om att anta översiktsplanen.

Mer om processen för att ta fram en översiktsplan och vad en översiktsplan är.

Våra förutsättningar

En översiktsplan anger riktning och ger vägledning i beslut om hur kommunens fysiska miljöer ska utvecklas på längre sikt, en viktig del i arbetet är väga samman en rad olika intressen.

Som en grund i arbetet finns ett direktiv från kommunstyrelsen. I det betonas bland annat att hela Lund ska leva, att det ska skapas förutsättningar för ett starkt näringsliv och att Lund ska utvecklas hållbart i takt med omvärlden. Den nya planen ska ta sikte på Lund år 2050. 

Kommunstyrelsens direktiv Pdf, 272 kB.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?