Länk till startsidan

Vallkärratorn 8:8

I Stångby planeras för bland annat bostäder.

PÄ 31/2017a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 10 februari, 2020. Kommunen har valt att pausa arbetet med detaljplanen tills att vi vet hur Trafikverket väljer att dra höghastighetsjärnvägen. Beslut om antagande tas tidigast 2023.

Kort om planen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga ny bostadsbebyggelse med tillhörande gator och närparker, nytt stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel, skola (F-3), förskola, vård, handel och närservice samt bevarande av befintligt stationshus.

I planförslaget ingår:

  • Blandad och varierad bostadsbebyggelse med cirka 860 nya bostäder.
  • Stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel.
  • Möjlighet till kommersiell och social service samt verksamheter.
  • En skola och en förskola.
  • Park i anslutning till skolan.
  • Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som sammankopplas med omgivande gatunät.
  • Bevarande av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Granskningshandlingar

Kontakt

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Ella Swahn eller Daniel Hansson.
Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?