Länk till startsidan

Östra Torn 27:2 – Torgkvarteren

Vid Brunnshögstorget i Centrala Brunnshög, planeras för kvarter med bland annat bostäder, hotell, restauranger och butiker. Det högsta huset kan bli 36 våningar.

PÄ 30/2019

Byggnadsnämnden planerar att behandla detaljplanen vid sammanträde den 19 september 2023.

Förslaget är att detaljplanen ska godkännas samt översändas till kommunfullmäktige för antagande.

Kort om planen

Syftet med planen är är att göra det möjligt att bygga 55 000 m² bostäder, hotell, boende med inslag av vård, mindre gymnasieskola, kommersiella lokaler och servicelokaler samt parkeringsgarage i källaren inom två kvarter.

Huskropparna ska ha varierande storlek och de högsta byggnaderna kommer att ha en för Lund avvikande skala, 36, 17 respektive 11 våningar höga. Uppemot 1 500 personer förväntas bo, besöka eller arbeta i kvarteren.

Antagandehandlingar

I planärendet finns även följande utredningar:

Föroreningsberäkningar Kunskapsparken, Tyréns 2018-12-21, Föroreningsberäkningar revidering 2020-02-07, Dagvattenmodellering Brunnshög, Tyréns 2019-03-08, Skyfallsanalys Centrala Brunnshög, Afry 2021-03-11, Översiktlig geoteknisk undersökning, MUR, geotekniska rekommendationer, Geoexperten, 2021-06-07, Markradonmätning, GJAB, 2021-06-22, Trafikalstringsrapport, Tyréns, 2021-04-30, Trafikbullerutredning, Tyréns, 2021-06-28, rev. slutrapport 2022-04-11, Vindanalys, Data Trees, uppdaterad 2021-06-29, Brandbeskrivning, FSD, 2021-07-09, Miljöteknisk markundersökning, Breccia Konsult AB 2022-05-03, Beslut om betydande miljöpåverkan, 2022-08-15, Konsekvensbedömning kulturmiljö Lund (M87), 2023-03-23

Dessa är inte digitalt tillgängliga och du kan därför inte ladda ned dem själv. Kontakta stadsbyggnadskontoret om du vill ta del av dem.

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 046-359 50 00.

Planhandläggare för detaljplanen är Astrid Avenberg Rosell.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?