Länk till startsidan

 Östra Torn 27:2 – Kunskapsparken

I Kunskapsparken i Brunnshög ska det bli möjligt att ha odling, för detta behöver detaljplanen ändras.

PÄ 15/2022

Byggnadsnämnden planerar att behandla detaljplanen vid sammanträde den
8 juni 2023
. Förslaget är detaljplanen ska antas.

Kort om planen

Detaljplanens syfte är att pröva om det är lämpligt att ha odling inom den del av Kunskapsparken i Lund. Målet är att inom området göra det möjligt med olika former av urban odling, däribland odlingslotter och ytor för odlingsrelaterad verksamhet, gemensam odling i föreningsform, växthus, skogsträdgård, smådjurshållning med mera. Detta är i enlighet med intentioner i detaljplan för Kunskapsparken från 2016.

Inga förändringar av platsen

Den nuvarande detaljplanen för Kunskapsparken är från 2016, den anger användning för park, och parken är redan anlagd. Det gäller även den del som omfattas av odling med stora odlingskvarter som delvis ska delas in i mindre odlingslotter, växthustorg och skogsträdgård. För att Lunds kommun ska kunna skriva avtal med olika aktörer och odling ska utvecklas som tänkt kan marken juridiskt inte vara "allmän parkmark" utan behöver övergå till kvartersmark med användning för odling.

Detaljplanens genomförande innebär alltså inga förändringar i platsens fysiska utformning utan gör det bara möjligt att avtal kan tecknas mellan Lunds kommun, odlare, föreningar, verksamheter och andra aktörer.

Antagandehandlingar

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 046-359 50 00.

Planhandläggare för detaljplanen är Lisa Ganestam.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?