Länk till startsidan

Önneslöv 16:11

Söder om väg 805 i Björnstorp planeras för två enbostadshus.

PÄ 22/2021

Planen har fått laga kraft den 26 september 2023.

Kort om planen

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga två enbostadshus och att ändra markanvändningen till bostadsändamål för hela planområdet. Bostäderna ska utformas så att de passar in i den befintliga bebyggelsen i Björnstorp. Byggnadernas utformning regleras därför med byggnadshöjd och takvinkel. För att inte påverka dikningsföretaget söder om planområdet negativt regleras även placeringen av byggnaderna.

Antagandehandlingar

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 046-359 50 00.

Planhandläggare för detaljplanen är Jenny Lindström.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?