Länk till startsidan

Mårtens fälad 1:15

Detaljplan som innehåller bland annat drygt 500 bostäder och en utbyggnad av befintligt vårdboende. Detaljplanen säkerställer markanvändning för befintliga koloniträdgårdar (Solhällan).

PÄ 11/2017

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har fått laga kraft den 8 december 2022.

Kort om planen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga cirka 500 bostäder i varierad skala på en sydvästsluttning med utblick över slättlandskapet söder om Lund. Inom ramen för antalet bostäder finns även nytt vårdboende intill det befintliga vårdboendet Solbacken. På ett fåtal strategiska platser medger detaljplanen en begränsad omfattning av centrumändamål (C) i bottenvåning.

Detaljplanen syftar även till att säkerställa markanvändning för befintliga koloniträdgårdar, som blir stomme i områdets grönstruktur. Allmän park och fler möjligheter till odling ger mötesplatser som bidrar till ökad social hållbarhet.

Antagandehandlingar

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Åsa Nyberg, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?