Länk till startsidan

Cykelparkering

Parkera i cykelställ eller i det låsta cykelgaraget vid Västra Stationstorget. Tänk på att en felparkerad cykel kan vara i vägen för gående och direkt farlig för synskadade. Som grundregel gäller att du får parkera maximalt 24 timmar på samma ställe under vardagar i Lund.

Tvåvåningscykelställ vid Lund C

Det största behovet av cykelparkeringsplatser är koncentrerat till Lund C. För att öka antalet parkeringsplatser finns cykelställ i två våningar på både östra och västra sidan om järnvägen. Som regel är det 24-timmarsparkeringar, men för den som vill parkera sin cykel längre tid finns också cykelgarage och två mindre långtidsparkeringar i anslutning till stationen.

Regler för cykelparkering

1. Parkera i cykelstället, inte utanför

Cyklar som står utanför cykelställ kan skapa problem för personer med olika former av funktionshinder, barnvagn eller bagage. Även utryckningsfordon kan få svårt att komma fram vid olycksfall. Om cykeln är felparkerad kan den komma att forslas bort.

2. 24-timmarsregeln

Enligt lagen får en cykel inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag, inom tättbebyggt område. Kommunen märker cyklarna och forslar bort dem som inte använts under en längre tid.

Felparkerad eller bortforslad cykel

3. Långtidsparkering

Vid Lund C kan du parkera 14 dygn på två ställen: i nordvästra hörnet av Clemenstorget, och på del av cykelparkeringen mellan Västra Stationstorget och Lokföraregatan. Vill du parkera längre än 14 dygn, eller under tak, välj låst cykelparkering i vid Västra Stationstorget.

Bike’n’Ride och lådcykelparkering

För att göra det enklare att byta mellan cykel och buss finns så kallade Bike’n’Ride-anläggningar i Lund, Dalby, Södra Sandby, Veberöd och Genarp. Där finns cykelställ under tak med nära till tågstation och regionala busshållplatser. Lådcykelparkeringen i Lund finns på Bangatans östra sida i höjd med Lund C, med plats för 6 cyklar. Fler lådcykelparkeringar på olika platser planeras.

Låst cykelparkering vid Lund C

Om du vill parkera din cykel säkrare, under tak, en längre tid eller bara vara garanterad en plats, är låst cykelparkering ett bra val. Det låsta cykelgaraget ligger vid Västra Stationstorget i anslutning till Lund C och är öppet dygnet runt.

Kostnad för parkering i cykelgaraget

Du får prova på tjänsten i 10 dagar utan kostnad. Därefter kostar det 80 kronor för 30 dagar. Det är ett abonnemang som förlängs automatiskt med 30 dagar i taget. Du får ett mejl inför varje förlängning. Du kan när som helst avsluta abonnemanget för nästkommande månadsperiod, dock senast två dagar innan det gamla löper ut.

Allmänna villkor för låst cykelparkering vid Lund C.

2020-02-25.

Dessa villkor och förutsättningar gäller avtal som kunden ingår med Tekniska förvaltningen i Lunds kommun i samband med nyttjandet av det låsta cykelgaraget vid Västra station i Lund. Betaltjänsten Triply som vi använder tillhandahålls av företaget Thinktrain AB på uppdrag av Lunds kommun.

Tekniska förvaltningen

§1.1 Tekniska förvaltningen förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra i villkoren
och rutinerna kring tjänsten.

§1.2 Tekniska förvaltningen har rätt att med en månads förvarning avsluta tjänsten.

§1.3 Tekniska förvaltningen ansvarar för tillsyn, drift och underhåll av anläggningen samt omhändertagande av kvarlämnade cyklar eller cyklar för vilken den betalda perioden utgått.

§1.4 Tekniska förvaltningen förbinder sig att inte upplåta fler platser än vad som finns tillgängliga i anläggningen.

§1.5 Tekniska förvaltningen ansvarar inte för skador på eller förlust av cyklar eller annan utrustning som förvaras i anläggningen.

§1.6 Tekniska förvaltningen har rätt att kameraövervaka parkeringsanläggningen. Övervakningen sker i så fall enligt gällande lagar och förordningar.

§1.7 Tekniska förvaltningen förbehåller sig rätten att vägra personer, som påkommits att bryta mot avtalet eller på annat sätt missbrukat tjänsten, ny registrering.

§1.8 Tekniska förvaltningen upplåter plats i låst cykelparkering mot abonnemang som tecknas i förväg för 80 kronor inklusive moms per 30 dagarsperiod. Varje kund erbjuds kostnadsfritt en pröva på-period på 10 dagar istället för ångerrätten.

Du som kund

§2.1 Tjänsten kräver abonnemang som kunden debiteras för månadsvis. Förlängning av abonemmanget sker automatiskt månadsvis tills användaren säger upp avtalet via Triply.

§2.2 Abonnemanget kopplas till tagg eller kort med blipp-funktion.

§2.3 Ett abonnemang ger tillgång till cykelparkering i den låsta delen av Västra stationsgaraget dygnet runt under den betalda perioden.

§2.4 Abonnemanget kopplas till personnummer och vid tecknande av abonnemang krävs uppvisande av giltig legitimation eller legitimering via BankID. Personuppgifter registreras i samband med tecknande av första abonnemanget. Dessa uppgifter hanteras i enlighet med GDPR.

§2.5 Abonnemanget börjar gälla den dag det tecknas och gäller till och med det datum som abonnemanget avser. Abonnemanget kan ej återköpas.

§2.6 Parkeringsabonnemanget gäller för att parkera en (1) cykel per registrerad användare.
§2.7 Kunden är personligen ansvarig för att parkera cykeln på för ändamålet avsedd plats, det vill säga i befintliga cykelställ samt att ta cykeln in och ut från parkeringsanläggningen.

§2.8 Kunden är personligen ansvarig för att låsa parkerad cykel och inte kvarlämna utrustning när cykeln avlägsnats. Vid eventuell stöld eller skadegörelse av parkerad cykel utgår ingen ersättning. Allmänna skadeståndsrättsliga regler gäller dock.

§2.9 Personer har inte rätt att vistas längre i anläggningen än vad som behövs för att parkera eller hämta cykeln. Det är heller inte tillåtet att skräpa ner i anläggningen.

§2.10 Den som nyttjar anläggningen ansvarar för att ingen annan än den själv tar sig in samtidigt eller i direkt anslutning efter användaren har öppnat grinden. Om en användare uppmärksammar någon obehörig eller annan misstänksam verksamhet i anläggningen ska detta rapporteras till tekniska förvaltningen. Undvik att ingripa själv, kontakta polis eller vaktbolaget.

§2.11 Passerkortet (eller taggen) är personligt. Kunder som släpper in icke-registrerade användare eller på annat sätt missbrukar den låsta cykelparkeringen riskerar att förlora rätten att i fortsättningen använda låst cykelparkering.

§2.12 Vid förlust av tagg eller passerkort som är kopplat till låst cykelparkering ska
kunden snarast anmäla detta.
E-post: support@triply.se.
Kunden ska även spärra det förlorade passerkortet hos kortutgivaren om kortet används för fler ändamål. Kundenkan därefter själv registrera ny tagg eller passerkort på webbplatsen.

§2.13 Om kunden inte förlänger perioden måste cykeln hämtas ut innan sista
giltighetsdatum.

§2.14 Om kunden inte hämtar ut sin cykel innan sista giltighetsdatum omhändertas
cykeln. Eventuella skador på till exempel lås ersätts ej. Cykeln lämnas ut mot expeditionsavgift på 300 kronor samt mot uppvisande av legitimation och nyckel till det ursprungliga låset.

§2.15 Om kund ej hämtar cykel inom 30 dagar efter att perioden gått ut, har tekniska förvaltningen rätt att avlägsna den låsanordning som låser fast cykeln i cykelställ för att placera cykeln på annat ställe enligt förordningen om kort fordonsflyttning. Kunden är ansvarig att betala skäliga kostnader för avlägsnandet av cykeln. Kunden är ej berättigad till kompensation för skador på hans eller hennes egendom som eventuellt uppstått som ett resultat av avlägsnandet av cykeln.

§2.16 Tre (3) månader efter att parkeringens giltighet gått ut upphör äganderätten till cykeln om kunden dessförinnan inte informerat tekniska förvaltningen skriftligen att den inte kan hämta cykeln. I ett sådant brev måste kundens personnummer finnas med samt beskrivning av cykeln och dess placering.
§2.17 Lådcyklar eller liknande skrymmande cyklar måste parkeras på för dem särskilt avsedda platser. Vanliga cyklar får ej parkeras på plats avsedd för lådcyklar eller liknande skrymmande cyklar.

§2.18 Användningen avser endast den person som undertecknat villkoren och den låsta cykelparkering som föranmäldes vid registreringen.

§2.19 Genom att registrera sig och förlänga abonnemanget ges samtycke till att tekniska förvaltningen och Triply AB hanterar personuppgifterna i register. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns i registret och även begära rättelse eller strykning av dessa. Du kan när som helst återta detta samtycke. Utan samtycke till hanteringen av personuppgifterna kan tjänsten inte erbjudas.

Så använder du garaget

  • Lunds kommun använder sig av betaltjänsten Triply som har hand om abonnemangen. Du behöver bli medlem hos Triply för att nyttja det låsta garaget. Du skapar ett medlemskap genom att registrera dig på triply.se/lund. Du behöver ett mobilt bank-id och ett betalkort för att kunna registrera dig. Har du några frågor kan du kontakta medborgarcenter på 046-359 50 00.
    Här beställer du ditt abonnemang för låst cykelparkering
  • För att kunna nyttja din låsta parkeringsplats behöver du koppla ett passerkort till ditt abonnemang. Det fungerar med de flesta kort som har en blipp-funktion (du kan till exempel använda ditt gamla Jojo-kort eller ett annat kort).

Kommer du inte in i garaget?

  1. Kontrollera att du använder rätt passerkort.
  2. Kontrollera ditt medlemskap på Triplys webbplats
  3. Om problemet kvarstår, mejla till Triply
    E-post: support@triply.se.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?