Pedagogisk idé på Spyken

Spyken ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden.

Vår pedagogik handlar om hur Spykens vision lever i det dagliga mötet mellan skolledare, lärare och elever. Syftet med vårt arbete på Spyken är att våra elever ska vara självständiga och ansvarstagande, väl förberedda för fortsatta studier och redo att tänka nytt i en snabbt föränderlig värld.

De ska utveckla sin handlingskompetens så att de på ett medvetet sätt kritiskt kan värdera olika alternativ och ta ställning i frågor som rör hållbar utveckling och ha förmåga att aktivt delta i arbetet att nå ett hållbart samhälle.

 

För att uppnå detta arbetar vi på Spyken med att utveckla elevernas kunskaper och förmågor för framgångsrikt lärande:

 • En trygg och kreativ lärandemiljö där eleven blir sedd och uppskattad
 • Eleven utvecklar förståelse och ansvar för sitt eget lärande genom exempelvis formativt förhållningsätt
 • Elever lär med och av varandra och utvecklas i samspel
 • Eleven möter höga förväntningar och utmaningar utifrån sina förutsättningar och förkunskaper
 • Relationen lärare och elev präglas av öppenhet, lyhördhet och ömsesidig respekt
 • Undervisningen genomsyras av tydlig struktur där eleven får kontinuerlig återkoppling i förhållande till målen

 

För lärmiljön innebär detta att:

 • Eleverna arbetar aktivt med varierande arbetsformer inom kurserna och ämnesövergripande utifrån examensmålen.
 • Eleverna ges förutsättningar att träna analys, reflektion och kritiskt tänkande.
 • Eleverna ges förutsättningar att bli medvetna om sitt eget lärande och sin utveckling i samspel med andra.
 • Arbetssätten stimulerar och utvecklar elevernas kreativitet, initiativ- och problemlösningsförmåga.
 • Skolans organisation möjliggör samarbete och idéutbyte inom kollegiet.
 • Skolan främjar samverkan med högskola och näringsliv.
 • Skolan erbjuder internationella kontakter genom utbyten, besök och konferenser.
 • Skolans lokaler är ändamålsenliga, stimulerande och innovativa miljöer.