SPETT

SPETT – Spykens Elever för Trygghet & Trivsel.

Förebyggande och främjande arbete i olika former har funnits på Spyken sedan flera år tillbaka. Sedan 2018 kallas en del av detta arbete för SPETT – Spykens Elever för Trygghet & Trivsel. Gruppen består av två representanter från varje klass, totalt ca 70 klassrepresentanter.

Syftet med verksamheten är att SPETT-elever tillsammans med sina mentorer ska hjälpa till att främja och bibehålla en god sammanhållning och ett gott klassrumsklimat. Syftet med SPETT är också att förebygga och motverka mobbning, rasism, kränkande särbehandling och utanförskap samt ge elevinflytande i skolans förbyggande arbete.

Mentor ansvarar för att två SPETT-elever utses i varje klass. SPETT-elever samarbetar med sina mentorer för trygghet och trivsel i klassen. 

I början av läsåret får de nyvalda SPETT-elever en utbildningsdag. SPETT-elever i tvåan och trean erbjuds en halvdag med påfyllnad och uppstart i början av det nya läsåret.

SPETT-elever har, tillsammans med mentorer, fokus och uppmärksamhet på hur tryggheten och trivseln är på skolan i allmänhet och i klassen i synnerhet. På schemalagd mentorstid finns möjlighet för SPETT-elever och mentorer att samarbeta kring att stärka klassklimatet och sammanhållningen genom olika aktiviteter.

Under terminen har kuratorerna regelbundna handledningsträffar för SPETT-eleverna. Handledningen sker årskursvis med blandade representanter från olika program och har sin utgångspunkt i olika teman. Biträdande rektor och kurator på respektive program träffar SPETT-eleverna en gång per termin för att diskutera aktuella teman och lyfta upp angelägna situationer för klasserna.

Både handledningen och de programvisa träffarna har som målsättning att stärka elevernas inflytande över det förbyggande och främjande elevhälsoarbetet på Spyken. Syftet är också att SPETT-eleverna ska ge varandra inspiration och stöd i sitt uppdrag.

Målet är, som understryks i Spykens plan mot diskriminering och kränkande behandling., att alla skall alla känna sig trygga och respekterade. Skolan ska karaktäriseras av öppenhet och gemenskap och vara fri från all form av kränkande behandling.